CAPITOL I.- Dels Clubs i Associacions 

ARTICLE 127

Són clubs d’handbol als efectes d’aquesta federació, les associacions privades, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, amb l’objectiu del foment, el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i esportiva amb la participació a activitats i competicions oficials d’handbol, sense ànim de lucre, que hi siguin inscrites a la Federació Catalana d’Handbol i a la Secretaria General de l’Esport, mitjançant el seu Registre d’entitats esportives.

ARTICLE 128

La representació correspondrà al propi club en la seva qualitat de persona jurídica. A aquests efecte el representant del club serà el seu president o persona que designi el Club, mitjançant certificació per escrit, dins dels terminis establerts en aquests estatuts.

ARTICLE 129

Les entitats afiliades estaran sotmeses a les normes de la Federació Catalana d’Handbol i hauran de contribuir al compliment d’aquests estatuts.

ARTICLE 130

Són obligacions dels clubs, ja siguin membres afiliats o adherits:

a) Complir les normes federatives.

b) Abonar els drets d’inscripció i avals que s’estableixin per a participar a cada competició d’àmbit estatal.

c) Abonar les quotes, multes i obligacions federatives de qualsevol mena que li correspongui.

d) Facilitar l’assistència dels seus jugadors a les diferents convocatòries de preparació i participació en competicions de les seleccions catalanes.

e) Complir les disposicions referents a les condicions dels seus terrenys de joc i instal·lacions complementàries.

f) Tenir cura de la formació esportiva dels seus jugadors i tècnics.

g) Inscriure’s al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya corresponent, sense el qual requisit no tindrà reconeixement ni podrà participar a cap competició oficial.

h) Aquelles altres que li vinguin imposades per les disposicions legals o per les normes federatives.

ARTICLE 131

Els clubs adscrits a la Federació Catalana d’Handbol es classifiquen de la següent manera:

Són membres afiliats aquells clubs i associacions esportius inscrits al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya que hagin complert tots els requisits federatius adients.

Són membres adherits aquells clubs i associacions esportius que, havent sol·licitat la seva afiliació a la Federació Catalana d’Handbol, es trobin en tràmit d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives o pendents de complir els requisits federatius necessaris per a ser considerats membre de ple dret dins l’ens federatiu.

Aquests hauran de figurar inscrits administrativament o complir els requisits federatius en un termini màxim d’una temporada esportiva; en cas contrari, perdran la seva qualitat d’adherits. Si assoleixen la condició d’afiliats dins el termini fixat, el temps que hagin tingut la qualitat d’adherits computaran a l’efecte d’antiguitat per poder ser considerats membres de l’Assemblea General.

Les seccions esportives de les entitats de caire no esportiu legalment constituïdes seran, en tot cas, membres adherits quan estiguin adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat.

ARTICLE 132

Els clubs afiliats tindran dret a:

a) Intervenir a l’elecció dels òrgans de govern i representació de la Federació Catalana d’Handbol, en la forma prevista als presents estatuts.

b) Participar a les competicions oficials que els correspongui per la seva categoria.

c) Organitzar partits i altres activitats d’handbol a les seves instal·lacions, prèvia autorització federativa.

d) Rebre assistència de la Federació Catalana d’Handbol de les matèries pròpies d’aquesta.

e) Els que li siguin reconeguts per les disposicions legals o per les demés normes federatives.

f) Participar amb dret a veu i vot a les assemblees generals, en la forma prevista en aquests estatuts.

Els clubs adherits gaudiran dels mateixos drets que els clubs afiliats llevat de l’expressat als punts A) i F) d’aquest article.

ARTICLE 133

Els clubs que participin per primera vegada a les competicions de la Federació Catalana d’Handbol o de nova creació, hauran d’aportar l’Acta fundacional del club, on constaran les persones que la constitueixen i les seves circumstàncies personals, denominació del club, domicili social, bens i objecte social del mateix amb expressió d’exclusió de l’ànim de lucre, estatuts aprovats legalment, compromís d’acatar i respectar les lleis esportives vigents, sol·licitud de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives i certificat de la seva inscripció definitiva al Registre pertinent, amb el seu número d’inscripció.

ARTICLE 134

Els clubs podran fusionar-se en benefici de la seva acció esportiva i haurà de produir-se abans del començament de les competicions oficials; les que es produeixin un cop iniciades aquestes, no produiran efectes federatius fins la seva finalització, requerint l’autorització expressa del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Handbol.

La fusió haurà de fer-se mitjançant una Acta notarial, signada pels presidents de les entitats fusionades, on consti la situació econòmica i esportiva d’ambdós clubs abans de la fusió, formació dels membres de la junta directiva del nou club, domicili social d’aquest i el nou nom, essent necessari acompanyar l’acord de les Assemblees Generals de socis dels dos clubs.

La fusió no tindrà efectes federatius ni validesa mentre no s’hagin liquidat per les entitats implicades tots els deutes federatius i acords adquirits amb els demés estaments de l’handbol.

ARTICLE 135

Els clubs participants a competicions oficials d’àmbit català podran cedir els seus drets esportius i federatius, sempre que es produeixin abans del començament de la competició oficial; les que es produeixin una vegada iniciades aquestes, no produiran efectes federatius fins la seva finalització, requerint l’autorització expressa del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Handbol.

La cessió haurà de fer-se mitjançant una Acta notarial, signada pels presidents de les entitats involucrades, on consti l’acord adoptat pels dos clubs, degudament autoritzat per les seves juntes directives o assemblea de socis, situació econòmica del club cessionari, acceptació de la cessió efectuada i, en el cas de que el club cedent tingui varis equips a altres categories, hauran d’expressar-se aquells que siguin objecte de la cessió.

L’anomenada cessió no tindrà efectes federatius ni validesa mentre no s’hagin liquidat per l’entitat cedint tots els drets federatius i acords adquirits amb els demés estaments de l’handbol i comprendrà la totalitat dels drets esportius, amb caràcter definitiu, i accessoris com fiances, avals, garanties, etc…

No s’admetrà cap cessió a la que el club cedent faci reserva de futurs drets. El cessionari estarà obligat a notificar a tots i cada un dels seus jugadors, entrenadors, tècnics, oficials i auxiliars integrants de l’equip objecte de cessió, la subrogació que als drets esportius i federatius s’hagin contret; en qualsevol cas, restaran aquestes persones facultats per rescindir unilateralment les seves relacions esportives.

 

CAPITOL II.- Dels jugadors. 

ARTICLE 136

Són jugadors les persones físiques que practiquin l’handbol i hagin subscrit la corresponent llicència federativa.

ARTICLE 137

Els jugadors seran classificats per categories, en funció del seu sexe i edat, i dins d’aquestes per la competició que participin. Cap jugador podrà subscriure llicència més que dins de la categoria a la que pertanyi, ni alinear-se amb equips diferents del que vinculi la seva llicència, excepte les situacions que reglamentàriament s’estableixin.

ARTICLE 138

Els jugadors tenen dret a:

a) Participar a l’elecció dels òrgans de govern i representació de la Federació, a la forma prevista en els presents Estatuts.

b) L’atenció esportiva-tècnica per part del seu club i de la Federació Catalana d’Handbol.

c) Subscriure llicència als terminis establerts al corresponent reglament.

d) Aquells altres que li reconeixen les normes federatives o les disposicions legals.

e) L’atenció medico-esportiva mitjançant l’assegurança mèdica obligatòria.

f) Participar amb dret a veu i vot a les assemblees generals a través del seu representant.

ARTICLE 139

Són obligacions dels jugadors:

a) Sotmetre’s a la disciplina federativa i a la del club al que estigui vinculat per llicència.

b) Assistir a proves, cursos i convocatòries instades per la Federació Catalana d’Handbol, incloses les de preparació o participació a competicions de les seleccions catalanes.

d) No participar en aquesta activitat esportiva amb un club diferent al que pertanyi.

d) Aquelles altres que es derivin de les normes federatives o, en altre cas, de les disposicions legals que li siguin d’aplicació.

 

CAPITOL III.- Dels entrenadors. 

ARTICLE 140

Són entrenadors les persones físiques que, provistes de la corresponent llicència i títol oficial, tenen per missió l’ensenyament, preparació i direcció tècnica de l’handbol.

ARTICLE 141

La titulació dels entrenadors s’atorgarà per l’Escola de Tècnics i la Federació Catalana d’Handbol podrà exigir determinada titulació per cada categoria.

ARTICLE 142

L’entrenador únicament podrà pertànyer a un únic club, podent dins d’aquest, responsabilitzar-se d’un o varis equips, excepte prohibició expressa a contrari.

Excepcionalment, podrà pertànyer a dos clubs o entitats diferents, quan un dels equips que dirigeixi sigui de categories inferiors i estigui permès per la reglamentació federativa vigent.

ARTICLE 143

La Federació Catalana d’Handbol haurà de procurar la millor formació dels entrenadors, organitzant tot tipus d’activitats, cursets i seminaris a tal efecte.

Els entrenadors tenen dret a:

a) Participar a l’elecció dels òrgans de govern i representació de la Federació Catalana d’Handbol, a la forma en els presents Estatuts.

b) L’atenció esportiva-tècnica per part del seu club i de la Federació Catalana d’Handbol.

c) Aquells altres que li reconeguin les normes federatives o les disposicions legals.

d) L’atenció medico-esportiva, mitjançant l’assegurança mèdica obligatòria.

e) Participar amb dret a veu i vot a les assemblees generals a través del seu representant.

Són obligacions dels entrenadors:

a) Sotmetre’s a la disciplina federativa i a la del club en el que es trobi vinculat per llicència.

b) Possibilitar la seva assistència a proves, cursets i convocatòries instades per la Federació Catalana d’Handbol.

c) Aquelles altres que es derivin de les normes federatives o les disposicions legals d’aplicació.

 

CAPITOL IV.- Dels àrbitres i auxiliars. 

ARTICLE 144

Són arbitres d’handbol les persones físiques, provistes de la preceptiva llicència, que es responsabilitzin de l’aplicació de les regles de joc durant els partits, els quals constitueixen la màxima autoritat.

Són auxiliars d’handbol les persones físiques, provistes de les preceptives llicències d’àrbitre i d’auxiliar, que es responsabilitzin del temps de joc i del marcador durant els partits.

ARTICLE 145

Els àrbitres estaran subjectes en l’ordre tècnic i organitzatiu a la disciplina del Comitè d’Àrbitres.

ARTICLE 146

Els àrbitres tenen dret a:

a) Participar en l’elecció dels òrgans de govern i representació de la Federació Catalana d’Handbol, en la forma prevista en els presents Estatuts.

b) L’atenció medico-esportiva, mitjançant l’assegurança mèdica obligatòria, subscrita per la Federació Catalana d’Handbol.

c) Participar amb dret a veu i vot a les assemblees generals a través del seu representant.

ARTICLE 147

Són obligacions dels àrbitres:

a) Sotmetre’s a la disciplina federativa.

b) Assistir a proves, cursets i convocatòries instades per la Federació Catalana d’Handbol.

c) Mantenir els seu nivell tècnic-físic.

d) Aquelles altres que es derivin de les normes federatives.

 

Anterior                       Següent                            Tornar a principi