¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

@2018. Tots els drets reservats.
Desenvolupat per TOOOLS.

CAPITOL I.- Denominació i objecte associatiu. 

ARTICLE 1

La Federació Catalana d’Handbol és una entitat privada d’interès públic i social, sense afany de lucre, dedicada a la promoció, gestió i coordinació de l’handbol i handbol platja, a l’àmbit de Catalunya, constituïda per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, i per esportistes, tècnics i àrbitres.

ARTICLE 2

La Federació Catalana d’Handbol gaudeix de personalitat jurídica amb capacitat d’obra plena per al compliment dels seus fins i tindrà patrimoni propi i independent del que tinguin els seus associats.

ARTICLE 3

La Federació Catalana d’Handbol regularà la seva estructura interna i funcionament pels presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i altres òrgans competents de conformitat amb els principis de representació democràtica dels seus membres, es regirà pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, pel Decret 58/2010 i disposicions complementàries d’obligatòria observació.

ARTICLE 4

La Federació Catalana d’Handbol forma part de la Real Federación Española de Balonmano i participarà en l’activitat esportiva d’àmbit estatal; ostentarà la representació única i exclusiva d’aquesta a Catalunya i, també, assumeix la representació catalana de l’handbol dintre de l’estat espanyol i a nivell internacional.

La Federació Catalana d’Handbol és l’única competent per organitzar, controlar, gestionar, promocionar i reglamentar l’handbol a Catalunya, amb excepció de les competicions d’àmbit estatal o internacional.

ARTICLE 5

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la Federació Catalana d’Handbol.

 

CAPÍTOL II.- Domicili 

ARTICLE 6

La Federació Catalana d’Handbol, estarà domiciliada a Sant Vicenç dels Horts, Carretera de Torrelles, 16-20, 2n Pis.

L’Assemblea General podrà modificar aquest domicili, de conformitat amb els presents Estatuts, sempre que la seva seu social estigui a Catalunya.

CAPÍTOL III.- Estructura territorial. 

ARTICLE 7

La Federació Catalana d’Handbol té jurisdicció dins el territori de Catalunya per a l’exercici de les seves competències i funcions pròpies, haurà d’actuar en coordinació i col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport i en coordinació amb les delegacions territorials federatives en les quals s’organitza territorialment.

ARTICLE 8

La Federació Catalana d’Handbol s’estructurarà mitjançant delegacions territorials, sempre que les necessitats de l’handbol així ho aconsellin pel seu desenvolupament i sigui establert per acord de la seva Junta Directiva i posterior ratificació de l’Assemblea General.

Per les actuals necessitats d’organització i coordinació, la Federació Catalana d’Handbol s’estructurarà en quatre delegacions territorials, que són les de : Girona, Tarragona, Lleida i Catalunya Central, i es regiran totes elles i els seus òrgans federatius pels presents estatuts.

ARTICLE 9

Les delegacions territorials per elaborar plans d’actuació dins de l’àmbit del seu territori hauran d’estar en coordinació amb les directrius de la Federació Catalana d’Handbol i hauran de ser aprovats definitivament per aquesta, d’acord amb els articles 104, 105 i 106 d’aquests estatuts.

ARTICLE 10

Segons les necessitats, imatge i beneficis per l’handbol, la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol podrà acomodar el nom de les delegacions amb la paraula o expressió que sigui més adient per cadascuna d’aquestes, sense modificació de les obligacions i drets que s’estableixen en els presents estatuts, previ acord de l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL IV.- Àmbit personal. 

ARTICLE 11

Resten sotmesos a la disciplina de la Federació Catalana d’Handbol els seus directius i els de les delegacions territorials, els jugadors, els entrenadors, els directius i oficials dels Clubs, els àrbitres, anotadors i cronometradors, així com també, tots els clubs i les associacions afiliats.

Quan aquestes persones físiques o jurídiques actuïn en competicions oficials d’àmbit estatal o internacional s’hauran de sotmetre a allò que determinin les disposicions i competències de les corresponents federacions organitzatives en matèria competitiva i disciplinària.

ARTICLE 12

Les entitats afiliades a la Federació Catalana d’Handbol s’hauran de regir pels seus propis estatuts i reglaments de règim intern i, subsidiàriament, es regiran per la normativa legal vigent i pels presents estatuts, en tot el que no es contempli en aquelles normes.

ARTICLE 13

Qualsevol persona que vulgui participar a les competicions que organitza la Federació Catalana d’Handbol, han de disposar d’una llicència, que es tramitar per cada temporada esportiva, sempre que compleixin els requisits fixats per l’Assemblea General per cada estament, que hauran d’estar uniformats i amb criteris generals pels col·lectius, disposin de l’assegurança esportiva reglamentària i no estiguin sancionats o inhabilitats.

Tots els membres federats que siguin admesos tindran els drets i deures que s’estableixin en aquests estatuts.

 

CAPÍTOL V.- Competències i funcions. 

ARTICLE 14

Funcions de les Federació Catalana d’Handbol

 1. Correspon a la Federació Catalana d’Handbol la realització de les funcions següents, entre d’altres:

a) La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats, disciplines i especialitats esportives a Catalunya.

b) L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives oficials de Catalunya.

c) La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport.

d) La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport.

e) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport.

f) L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.

g) La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.

h) La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’estat espanyol com internacionalment.

i) L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de la modalitat o disciplina corresponent, així com la preparació necessària.

j) L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.

k) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar i universitari.

l) Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals.

m) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment.

n) El control, en primera instància, dels processos electorals de la Federació.

o) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.

p) Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.

q) Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la pràctica esportiva.

r) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives previstes.

2. La Federació Catalana d’Handbol pot realitzar aquestes funcions en col·laboració amb l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

3. Convenis de col·laboració i cooperació. Contractes-programa

a) La Federació Catalana d’Handbol desenvolupa les seves funcions en coordinació amb l’Administració esportiva de la Generalitat. A aquest efecte, pot subscriure convenis de col·laboració amb l’objectiu de determinar els objectius, programes esportius, pressupostos i altres. Aquests convenis tenen naturalesa jurídico-administrativa.

b) La Federació Catalana d’Handbol també pot subscriure contractes programa amb l’Administració esportiva que han d’incloure, com a mínim, les seves previsions de finançament, els objectius concrets o quantificables que s’han d’assolir, i els mecanismes d’avaluació i auditoria d’aquests objectius.

c) La Federació pot concertar convenis de col·laboració o cooperació amb les entitats esportives públiques o privades radicades dins o fora de Catalunya per al desenvolupament d’activitats i competicions esportives comuns.

ARTICLE 15

La Federació Catalana d’Handbol podrà participar en competicions d’àmbit internacional segons el que estableixin les disposicions vigents, però haurà d’informar-ne a la Secretaria General de l’Esport i a la UFEC, i l’escut o símbols federatius hauran de fer-se constar a l’uniforme dels esportistes que formin part de les seleccions catalanes.

 

CAPÍTOL VI.- Estructura orgànica. 

ARTICLE 16

Pel desenvolupament de les seves funcions, la Federació Catalana d’Handbol comptarà amb els següents òrgans:

a) Òrgans de representació i govern.

b) Òrgans d’administració i gestió.

c) Òrgans consultius i tècnics.

d) Òrgans jurisdiccionals.

ARTICLE 17

Els òrgans de representació i govern de la Federació Catalana d’Handbol són l’Assemblea General i la Junta Directiva

ARTICLE 18

Són òrgans d’administració i gestió de la Federació Catalana d’Handbol, la Gerència, que no serà potestativa i serà decisió de crear-la de la Junta Directiva amb ratificació posterior, si s’escau, de l’Assemblea General, la Secretaria i la Tresoreria.

ARTICLE 19

Són òrgans consultius i tècnics de la Federació Catalana d’Handbol els Comitès que col·laboren i assessoren a l’Assemblea General, la Junta Directiva o al seu President i, obligatòriament, hauran de constituir-se:

1.- El Comitè tècnic i d’activitats.

2.- El Comitè d’àrbitres.

3.- Qualsevol altre, que calgui, per al compliment de les seves finalitats.

En tots els Comitès exposats caldrà procurar que hi hagi un representant de cada delegació territorial, amb el fi de coordinar i planificar conjuntament les seves funcions.

ARTICLE 20

Són òrgans jurisdiccionals de la Federació Catalana d’Handbol, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i el Comitè d’Apel·lació.

ARTICLE 21

El President de la Federació Catalana d’Handbol és el seu màxim representant i ostenta les més àmplies facultats de representació legal, davant dels organismes públics i privats, així com les d’administració i de gestió que no estiguin reservades a altres òrgans federatius pels presents estatuts, executar i signar els contractes necessaris per complir els acords dels òrgans de govern de la Federació Catalana d’Handbol.

CAPÍTOL I.- Assemblea General 

ARTICLE 22

L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern i representació de la Federació Catalana d’Handbol, constituïda amb criteris de representació democràtica dels membres de cada estament, i els seus acords són vinculants per a tots els seus òrgans, Clubs afiliats o adherits i per a la resta de membres dels altres estaments.

ARTICLE 23

La composició de l’Assemblea General ser la següent:

a) El President de la Federació Catalana d’Handbol.

b) Els Clubs esportius o associacions esportives afiliades, sempre que constin inscrites al Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. Les entitats privades no esportives han de tenir adscrita en el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i tenir una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.

La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat.

La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre, o bé mitjançant apoderament davant el Secretari o Secretària, que s’encerregarà del corresponent Registre d’apoderaments.

 

c)  Un representant per a cadascun dels estaments de jugadors, àrbitres i tècnics, sempre que siguin majors d'edat i que estiguin en possessió de la llicència federativa preceptiva, hagin participat en la totalitat d’una competició oficial de la FCH durant la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de la convocatòria d’eleccions. En el cas de l’estament de tècnics, hauran d’estar en possessió d’un títol oficial establert dins de la formació federativa oficial. El nomenament de l'Assemblea serà personal i el seu mandat pel mateix temps que la Junta Directiva de la FCH

ARTICLE 24.

El vot a l’Assemblea general és indelegable

ARTICLE 25

L’elecció dels representants pels estaments d’entrenadors, jugadors i àrbitres haurà de ser personal. Per tant, els membres que els designin no podran delegar en una altra persona l’assistència a l’assemblea corresponent. La representació esmentada s’obtindrà per sufragi universal, secret, directe i particular entre cada un dels membres dels tres estaments, que siguin majors d’edat i estiguin en possessió de la llicència corresponent per la temporada esportiva que es celebri procés electoral.

La pèrdua de les condicions per ser representant, posterior a la seva elecció, no perjudicarà el desenvolupament de les seves obligacions fins el final del mandat.

A més, s’haurà d’escollir un suplent per a cada grup, competició o categoria indicades, en previsió de futures renúncies, i també, per a cada un dels tres estaments.

Els elegits podran renunciar a la condició d’assembleista mentre ho comuniquin per escrit amb sis mesos d’antelació a la Federació Catalana d’Handbol en qualsevol assemblea que es pugui dur a terme. En aquest cas, caldrà nomenar nou assembleista el primer suplent de l’estament que representava el renunciant, segons els dels grups exposats o, en cas de no poder accedir, d’entre els suplents en general.

ARTICLE 26

Tots els membres de l’Assemblea tindran veu i vot que hauran d’exercir individualment i indelegable. El gerent de la Federació, si n’hi ha, tindrà veu però no vot dins de les assemblees generals.

ARTICLE 27

No obstant l’exposat a l’article anterior, els clubs amb la condició d’afiliats tindran el següents vots:

 • D’un a cinc equips que participin en les competicions oficials de la FCH: 1 vot
 • De sis a deu equips que participin en les competicions oficials de la FCH: 2 vots
 • D’onze equips en endavant que participin en les competicions oficials de la FCH: 3 vots.

Aquesta gradació o possibilitat de vots addicionals no tindrà efecte amb el supòsit d’emissió de vot per a les eleccions de la Junta Directiva i per un vot de censura.

ARTICLE 28

Els membres de la Junta Directiva, els delegats territorials, els presidents o representants acreditats de les seccions esportives de les entitats legalment constituïdes que tinguin la consideració d’adherits, les persones que siguin requerides pel President de la Federació Catalana d’Handbol i les altres persones que estableixin els estatuts, podran assistir a l’Assemblea amb dret a veu però sense vot.

ARTICLE 29

L’assemblea general té les següents competències amb caràcter general:

a) Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut.

b) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic.

c) Aprovar el pressupost de l’exercici següent.

d) Aprovar el pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial. Les modificacions puntuals del calendari esportiu no necessiten la convocatòria d’una nova assemblea general.

e) Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i calendari electoral i escollir els membres de la junta electoral.

f) Elegir els membres, respectant el principi de paritat, que han de formar part de la junta directiva i ratificar els nomenaments provisionals a què fa referència el Decret 58/2010.

g) Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.

h) Resoldre les propostes que les entitats esportives afiliades vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tinguin el recolzament del 10% del total d’assembleistes i es presentin per escrit.

i) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.

j) Aprovar el vot de censura.

k) Fixar el preu de les llicències.

l) Establir les quotes de les targetes recreatives o de serveis.

m) Establir quotes extraordinàries o derrames.

n) Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners en préstec, el valor dels quals superi el 25% del pressupost anual de l’exercici. Caldrà també informe preceptiu favorable de l’Administració esportiva de la Generalitat.

o) Proposar la incorporació o segregació d’alguna disciplina esportiva o la fusió amb una altra federació.

p) Dissoldre la federació.

q) Totes les que necessitin, per la seva gran transcendència, l’aprovació de l’assemblea general.

ARTICLE 30

Classes d’assemblees generals

L’assemblea general es pot convocar amb caràcter ordinari o extraordinari segons les normes que s’estableixen a continuació:

a) Són ordinàries les assemblees generals que han de convocar anualment la Federació Catalana d’Handbol preceptivament per conèixer i decidir sobre les matèries que se citen als apartats a), b), c), d) i k) de l’article anterior.

b) Són extraordinàries la resta d’assemblees generals que es convoquen.

c) Les assemblees ordinàries s’han de dur a terme necessàriament en els 6 mesos naturals posteriors a la finalització de l’exercici

ARTICLE 31

Convocatòria

La convocatòria de les assemblees ha de respectar les normes següents:

La convocatòria de les assemblees generals s’ha de dur a terme per acord de la junta directiva, per iniciativa del president o presidenta, o a petició dels assembleistes que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l’assemblea general. En aquest darrer cas, s’ha de convocar en el termini de 15 dies naturals des del dia en què la junta directiva rep la sol·licitud.

ARTICLE 32

Si no es convoca l’assemblea general, l’Administració esportiva de la Generalitat, prèvia petició de la part interessada, o bé d’ofici, ha de requerir a l’òrgan competent de la Federació que la dugui a terme. El fet que l’òrgan competent no procedeixi a la convocatòria en el termini de 15 dies naturals, després que li ho requereixin, faculta l’Administració esportiva de la Generalitat per convocar directament els membres de l’assemblea i a adoptar tots els acords que esdevinguin necessaris. La previsió anterior s’entén amb independència de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar de l’omissió esmentada.

ARTICLE 33

 1. Entre la convocatòria de l’assemblea general i la seva realització han de transcórrer com a mínim 30 dies naturals i un màxim de 40.

Les convocatòries s’han de realitzar mitjançant un escrit adreçat a cadascun dels membres i s’hi ha d’indicar la data, l’hora i el lloc on es durà a terme l’assemblea general. També ha d’incloure l’ordre del dia i cal anunciar-ho com a mínim en una publicació diària d’àmbit català i al web de la federació.

 1. Els membres de l’assemblea general poden proposar la inclusió de temes nous i adoptar-hi acords, sempre que es compleixin les garanties següents:

a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de l’assemblea general.

b) Es tracti d’assumptes amb caràcter urgent.

c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels membres presents.

ARTICLE 34

 1. La informació quant a les matèries que són objecte de l’assemblea general s’ha de posar a disposició dels membres a la seu de la Federació i de les delegacions territorials des de la convocatòria de l’assemblea general.
 2. Els estatuts de les federacions esportives catalanes poden preveure la possibilitat que, a més dels temes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria, els membres de l’assemblea general puguin proposar la inclusió de temes nous i adoptar-hi acords, sempre que es compleixin les garanties següents:

a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de l’assemblea general.

b) Es tracti d’assumptes amb caràcter urgent.

c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels membres presents.

ARTICLE 35

Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels seus membres. En segona convocatòria seran vàlides qualsevol que sigui el nombre d’assistents.

ARTICLE 36

Els acords de les assemblees generals s’han d’adoptar per majoria dels vots presents en el moment de la votació, a excepció d’aquells acords en que calgui una majoria qualificada dels dos terços dels vots dels membres presents a l’assemblea, que seran els que corresponguin els senyalats amb la lletra i), j), o) i p) de l’article 29 i que en cas de dissolució de la Federació ha de representar més del 50% dels membres de ple dret.

ARTICLE 37

El/la president/a ha de presidir l’assemblea general i pot estar acompanyat per la resta de components de la junta directiva de la federació. Ha d’actuar com a secretari/ària de l’assemblea general el secretari/ària de la junta directiva de la federació o qui el/la substitueixi, que ha d’estendre l’acta corresponent. El/La president/a, o qui el/la substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar la paraula, fixar els torns màxims d’intervencions, ordenar les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre de la reunió. Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera greu l’ordre o que impossibiliten la realització o continuïtat de l’assemblea general, la pot suspendre. En aquest cas, ha de preveure i comunicar a l’assemblea general la data de reinici, que tindrà lloc en un termini no superior a 15 dies naturals.

ARTICLE 38

L’acta la pot aprovar l’assemblea general o bé, per delegació, els interventors, que en nombre de 2 hagi designat l’assemblea general, en un termini màxim de 30 dies naturals. Els interventors han de signar l’acta juntament amb el/la president/a i el/la secretari/ària, acta de la que se n’informarà als membres de l’assemblea

ARTICLE 39

Les actes de les assemblees hauran de recollir el nom de tots els assistents, com també, la qualitat de llur representació, un escuet resum dels debats i els acords presos amb indicació del resultat de les votacions, si s’han hagut de fer.

Qualsevol membre de l’Assemblea podrà sol·licitar que el vot advers emès sobre una determinada proposta consti en acta.

 

CAPITOL II.- Junta Directiva

ARTICLE 40

 1. La Junta Directiva és l’òrgan de govern, de gestió i d’administració de la Federació Catalana d’Handbol que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la federació i gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’assemblea general.
 2. L’admissió d’entitats afiliades, la convocatòria de les assemblees generals i la presentació a l’assemblea general ordinària de la documentació que s’ha de sotmetre a aprovació és competència de la junta directiva.

ARTICLE 41

 1. La Junta Directiva està integrada per un nombre de 25 membres i s’ha de composar d’un president, que serà el President de la Federació Catalana d’Handbol, d’un a cinc vice-presidents, un Secretari, un Tresorer i disset vocals
 2. La junta directiva s’ha de compondre, com a mínim, d’un/a president/a, que serà el/la president/a de la Federació Catalana d’Handbol, d’un o més vicepresidents, d’un/a secretari/ària, un/a tresorer/a i d’un o més vocals.
 3. Tots els càrrecs són honorífics, però es pot establir una compensació econòmica a favor d’algun dels membres de la junta directiva, en especial el President, sempre que s’acordi i es quantifiqui expressament a l’assemblea general. La compensació econòmica, que sempre serà limitada, no es pot satisfer en cap cas amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la federació. A aquest efecte, la federació informarà d’aquests acords de l’assemblea general a l’Administració esportiva de la Generalitat.
 4. La Junta directiva pot delegar algunes de les seves funcions en una comissió executiva designada en el seu si.

ARTICLE 42

Com a mínim la Junta Directiva s’ha de reunir una vegada cada trimestre.

A més dels membres d’aquesta, assistirà a les reunions el Gerent de la Federació Catalana d’Handbol, si n’hi ha, i les persones que la Junta Directiva autoritzi, pel seu assessorament o informació, sempre amb veu però sense vot.

ARTICLE 43

La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del president. Els membres de la junta, en nombre d’un terç, també, tenen la facultat de poder exigir-ne la convocatòria que en aquest cas s’ha de realitzar dins els 5 dies següents a la petició, i la celebració de la reunió en un termini no superior als 15 dies des de la petició. En cas que no es convoqui dins el termini, pot convocar la reunió el membre de la Junta amb més edat dels sol·licitants.

ARTICLE 44

La convocatòria de la Junta Directiva s’haurà de fer pública amb una antelació mínima de cinc dies i incloure-hi l’ordre del dia. Cada membre podrà sol·licitar la inclusió de determinades propostes en el temari, però les haurà de presentar abans de la convocatòria a la Secretaria de la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 45

El president haurà de presidir les reunions, dirigir-ne els debats assenyalant les normes d’ordre a seguir, i sotmetent els acords a votació quan ho cregui necessari. Així mateix, haurà d’adoptar les mesures oportunes per aconseguir la màxima eficàcia i el màxim ordre en les reunions.

ARTICLE 46

 1. Per constituir la Junta Directiva, cal que hi assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords s’han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot del president serà diriment en cas d’empat.
 2. S’entén vàlidament constituïda la junta directiva, tot i que no hi hagi convocatòria prèvia, si concorren tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.
 3. Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi garantida en tot cas l’autenticitat dels que intervenen en l’adopció de les decisions, la junta directiva pot adoptar els seus acords per correu electrònic, fax, videoconferència i mitjans tècnics anàlegs. En aquests supòsits, la corresponent acta es redacta junt amb els justificants de fax, correus electrònics o suports corresponents.
 4. Aquesta possibilitat és extensible a la resta d’òrgans complementaris de què disposi la junta directiva.

ARTICLE 47

Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l’acta el vot que puguin emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació de forma succinta.

ARTICLE 48

El secretari, a cada reunió haurà d’aixecar acta dels acords adoptats. L’acta quedarà signada amb el vist-i-plau del president i s’aprovarà en la propera reunió.

 

 

ARTICLE 49

El vice-president ha de substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia. Si n’hi ha més d’un, el de major grau, i en cas d’impossibilitat del vice-president o vice-presidents d’ocupar aquest càrrec, el substituirà el membre de la junta de més edat.

Les funcions genèriques dels membres de la Junta Directiva, que no tinguin un dels càrrecs anomenats anteriorment seran determinades per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 50

El president elegit de la Federació Catalana d’Handbol ha de cessar tot tipus d’activitats competitives de caràcter federat, tècniques i directives en l’esport específic i en l’àmbit territorial de la Federació Catalana corresponent.

ARTICLE 51

La durada dels càrrecs de la Junta Directiva serà de quatre anys, tots els càrrecs són reelegibles, sense cap limitació, i , en tot cas, la seva renovació és total.

ARTICLE 52

S’entén que el cessament de la junta directiva de les Federació Catalana d’Handbol es produeix per les causes següents:

a) Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 50% dels membres, i també si s’arriba a aquest percentatge per cessament o dimissió de forma individualitzada.

b) Aprovació del vot de censura que preveu el Decret 58/2010.

c) Per finalització del mandat.

Els membres de la junta directiva han de cessar individualment per causes idèntiques a les assenyalades a l’apartat anterior.

ARTICLE 53

La suspensió temporal de les funcions de membres de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:

a) Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la junta directiva.

b) Per acord de la junta directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la junta. Aquesta suspensió ha de ser durant el temps de la instrucció de l’expedient.

c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.

d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de junta directiva.

 

 

CAPITOL III.- Procediment electoral 

ARTICLE 54

Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret pels membres de l’Assemblea General, per majoria de vots i amb representació i acceptació prèvia de candidatures.

ARTICLE 55

Per poder ser candidat a President o a membre de la Junta Directiva cal complir les següents condicions:

a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.

b) Ser major d’edat.

c) Estar en ple ús dels drets civils.

d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma en el moment de la convocatòria del procés electoral, dictada per l’òrgan competent.

A més a més de les condicions anteriors, també, s’haurà d’acreditar haver estat un mínim de cinc anys dins l’handbol català, per ser candidat a President, sense que es tingui en compte que sigui de manera seguida, alterna o immediatament anterior a la presentació de la candidatura.

ARTICLE 56

 1. La convocatòria per a l’elecció dels membres de la junta directiva de les Federació Catalana d’Handbol s’ha de dur a terme mitjançant acord de l’assemblea general convocada a l’efecte.
 2. L’ordre del dia ha de recollir les propostes del procediment que cal seguir per a l’elecció, la del reglament i calendari electoral i de nomenament de la junta electoral, que ha d’estar integrada per 3 membres titulars i una llista àmplia de suplents.

El nomenament dels membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els membres presents de l’Assemblea general.

 1. Entre el dia en què es pren l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.

ARTICLE 57

 1. El cens per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva l’ha de proclamar la junta electoral.
 2. El Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de remetre a la junta electoral, si aquesta última ho requereix, una certificació amb totes les entitats que s’hi troben inscrites. El requeriment de la junta electoral ha d’anar acompanyat de la relació d’entitats afiliades a la federació.
 3. Així mateix, el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de comprovar l’estat d’actualització de la junta directiva de cada entitat del cens electoral i, si s’escau, afegir-hi el nom de la persona que exerceix la representació legal de l’entitat.

ARTICLE 58

 1. Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec en el termini que fixi l’assemblea. A l’acte de constitució han d’escollir el president o presidenta. Ha d’actuar com a secretari/ària de la junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la federació, i ha d’estendre acta de totes les reunions i acords que prengui la junta electoral, amb el vistiplau del president o presidenta.
 2. La junta electoral que es constitueix d’aquesta manera ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a la finalització del procés electoral.
 3. El càrrec de membre de la junta electoral és incompatible amb la condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat i amb la del membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents escollits.
 4. Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la junta electoral es neguen a prendre possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres que designi la junta directiva o, si s’escau, la comissió gestora.
 5. La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a petició de la Junta Electoral o dels membres de la Junta Directiva que restin en els seus càrrecs o de la Comissió Gestora, a manca d’això, poden enviar els seus respectius representants per tal de vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquests representants poden estar presents en les deliberacions de la junta electoral.

ARTICLE 59

La junta electoral té les funcions següents:

a) Aprovar el cens electoral.

b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.

c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.

d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar presents durant tot el procés electoral.

e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin legalment.

f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions i els seus resultats.

La junta electoral té el deure de facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.

ARTICLE 60

Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de presentar en un termini màxim de 3 dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la junta electoral, que és executiva, s’ha de dictar en els 3 dies hàbils posteriors.

ARTICLE 61

Contra els acords de les junta electoral de la federació es pot interposar els recursos que preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva.

ARTICLE 62

Les eleccions es realitzaran mitjançant el sistema de candidatures exclusivament tancades, en la qual necessàriament haurà de figurar la provisió dels càrrecs de president, vice-presidents, secretari i tresorer i vocals electes.

ARTICLE 63

Candidatures

 1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de membres de l’assemblea general que representin, com a mínim, el 10% del total de vots de l’assemblea general, tenint en compte que tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures.

ARTICLE 64

 1. Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta directiva.
 2. Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids.

Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una nova votació entre les candidatures empatades el setè dia següent, al mateix lloc i hora i en iguals condicions.

 1. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral i, si s’escau, els membres de la junta directiva que no hagin cessat, han de constituir una comissió gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la federació i convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.
 2. Les candidatures han d’incorporar persones en representació dels territoris.

ARTICLE 65

Si un membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.

ARTICLE 66

L’acte de les votacions serà controlat per la Junta Electoral i, si s’escau, també, pels interventors designats pels candidats, que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.

No seran admesos els vots per correu ni per delegació. La representació, quan no l’assumeixi el president de l’entitat, haurà d’acreditar-se mitjançant acord de la Junta Directiva, i en cap cas no s’admetrà més d’una representació per persona.

ARTICLE 67

Sense contingut-derogat

ARTICLE 68

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la junta electoral s’ha de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents a les candidatures presentades, al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i, si s’escau, a la Federación Española de Balonmano

ARTICLE 69

Contra l’acta de proclamació conjunta de les candidatures guanyadores es podran interposar el recurs previst a l’article 61 dels presents estatuts.

ARTICLE 70

Sense contingut-derogat

ARTICLE 71

Sense contingut-derogat

 

CAPITOL IV.- Provisió de vacants a la Junta Directiva 

ARTICLE 72

La Junta Directiva i el president, segons correspongui, de la Federació Catalana d’Handbol provisionarà transitòria els càrrecs vacants a la Junta Directiva, ja sigui perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d’algun dels seus membres.

ARTICLE 73

El càrrec de president serà l’únic que haurà de ser cobert immediatament d’acord amb el que disposa l’article 49 dels presents estatuts, llevat els supòsits establerts en els articles 76 i 77 d’aquests estatuts.

ARTICLE 74

Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, però no el president, aquest ha d’acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera Assemblea General que realitzi la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 75

Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, incloent-hi el president, correspon als membres no afectats decidir la provisió transitòria de vacants, decisió que també ha de ser ratificada en la propera Assemblea General que es realitzi, sense perjudici del que disposa l’article 49 d’aquests Estatuts.

ARTICLE 76

Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta Directiva, incloent-hi el president, l’Assemblea General elegirà una Comissió Gestora amb l’objecte d’administrar transitòriament la Federació Catalana d’Handbol, convocar i realitzar noves eleccions en un termini de tres mesos.

ARTICLE 77

En el cas que les vacants afectin més del 50% dels membres de la Junta Directiva, però no el president, aquest juntament amb els membres que restin als càrrecs directius es constituiran en Comissió Gestora amb l’objecte establert en l’article precedent.

ARTICLE 78

Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per ocupar-los, ho són només pel que resti de mandat al càrrec i sense que s’alteri el temps establert per al mandat de la junta directiva.

En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d’un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat del designat per substituir-lo s’ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió, sense que pugui excedir del mandat natural del substituït.

ARTICLE 79

De constituir-se la Comissió Gestora en el supòsit previst a l’article 76 d’aquests estatuts, la seva composició ha de ser d’un nombre no inferior a cinc, elegits d’entre els membres de l’assemblea.

La Comissió Gestora ha d’exercir totes les facultats de govern, administració i representació que corresponen a la Junta Directiva, d’acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de la Federació Catalana d’Handbol i a la protecció dels seus interessos, durant el període transitori màxim de tres mesos en el qual haurà de convocar i realitzar noves eleccions.

 

CAPITOL V.- Vot de censura. 

ARTICLE 80

Per tal de poder sol·licitar un vot de censura contra el/la president/a de la Federació Catalana d’Handbol, o contra la totalitat de la junta directiva o contra qualsevol dels membres, és necessari sol·licitar-ho a través d’un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants, per la majoria dels membres de la mateixa junta directiva o bé, com a mínim, pel 15% dels membres de l’assemblea general.

ARTICLE 81

Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la secretaria de la federació esportiva, cal constituir, dins del termini dels 10 dies següents, una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva que en surtin designats, els 2 primers signants de la sol·licitud i 1 delegat que designi la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que serà el/la president/a.

ARTICLE 82

Després que la mesa comprovi l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats en l’article 80 i dins del termini màxim de 5 dies naturals, la junta directiva ha de convocar l’assemblea general, de manera que tingui lloc en un termini no inferior a 10 dies naturals ni superior a 20, a comptar des del dia següent de la convocatòria, amb la finalitat de dur a terme l’acte de votació, prèviament al qual han de tenir veu els representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats

ARTICLE 83

L’assemblea general i l’acte de votació s’han de controlar des de la mesa esmentada a l’article 81, que ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir, tot tenint en compte que els seus acords són immediatament executius i sense que la votació s’interrompi ni es pugui suspendre per aquesta raó. Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar de l’escrutini i del recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es poden interposar els recursos procedents.

ARTICLE 84

 1. El vot de censura només es pot acordar per votació favorable dels 2/3 dels membres de l’assemblea general presents que han exercit el dret a vot.
 2. Un cop acordat el vot de censura, el/la president/a, la junta directiva o els membres a qui afecti han de cessar automàticament i cal aplicar el règim de transició previst estatutàriament.

ARTICLE 85

 1. En cas que la junta directiva no nomeni els membres de la mesa o no convoqui l’assemblea general, la Secretaria General de l’Esport, a petició dels 2 primers signants de la sol·licitud, pot requerir a la junta directiva que ho dugui a terme. Si es fa cas omís d’aquest requeriment, la Secretaria General de l’Esport ha de nomenar discrecionalment els membres de la mesa que faltin o, si s’escau, convocar directament l’assemblea general amb la finalitat de dur a terme l’acte de votació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que calgui aplicar.
 2. En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou vot fins que transcorri un termini de 2 anys des de la realització de l’assemblea general en què s’hagi rebutjat.
 3. En el cas que el vot de censura vagi contra el president o la junta directiva, és obligatori que el vot de censura contra la junta directiva ha d’incloure la proposta de designació d’una nova junta directiva.
 4. No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de l’elecció d’una nova junta directiva.

CAPITOL I.- La gerència 

ARTICLE 86

El Gerent, si n’hi ha, és l’òrgan de gestió administrativa de les tasques que li encomani o faculti la Junta Directiva o el President de la Federació Catalana d’Handbol. També, és el cap de personal, responsable de la planificació, de la generació de nous recursos i del control de les instal·lacions que la Federació Catalana d’Handbol tingui cedides.

La seva figura no és obligatòria i serà contractat (o designat) per la junta directiva a proposta del president.

Serà un càrrec remunerat, preferiblement amb dedicació exclusiva, i tindrà a efectes legals la consideració pròpia de personal d’alta direcció.

No podrà ser membre de cap entitat, club o associació, així com tampoc podrà realitzar qualsevol activitat oficial de competició, tècnica o directiva vinculada a qualsevol entitat que pertanyi a la Federació Catalana d’Handbol

ARTICLE 87

Les funcions pròpies del Gerent de la Federació Catalana d’Handbol són:

a) Portar la comptabilitat i col·laborar amb el control econòmic de tots els seus òrgans.

b) Ostentar la prefectura del personal depenent, per delegació de la Junta Directiva.

c) Coordinar l’actuació dels seus diferents òrgans.

d) Desenvolupar les indicacions del Secretari respecte la preparació o despatx de tots els afers i de les reunions dels seus òrgans de govern i tècnics.

e) Rebre, expedir la correspondència oficial i portar el Registre d’entrada i sortida de la mateixa, amb la custòdia dels llibres, documents i segells oficials, i organitzar l’arxiu de la Federació Catalana d’Handbol, per delegació del Secretari.

f) Elaborar la memòria anual de les activitats esportives.

g) Col·laborar a controlar l’execució dels acords econòmics i de l’adequat compliment dels destins assignats a les subvencions.

h) Entaular accions i acords amb empreses i particulars per a l’obtenció d’ajudes, promocions i subvencions.

i) Representar a la Federació Catalana d’Handbol davant Autoritats, Organismes, Tribunals i particulars, per delegació del President o acord exprés de la Junta Directiva.

j) Ajudar a preparar, redactar les Actes i altres funcions pròpies del Secretari i del Tresorer, que se li encarreguin.

 

CAPITOL II.- La tresoreria 

ARTICLE 88

El Tresorer, haurà d’ésser un membre de la Junta Directiva, estarà subjecte al que es preveu a l’article 41 i concordats dels presents estatuts, i tindrà al seu càrrec la gestió econòmica de la Federació Catalana d’Handbol i les seves funcions seran les següents:

a) Controlar la comptabilitat i registrar-la als llibres establerts per la normativa vigent.

b) Controlar les despeses i els ingressos, realitzar la inspecció econòmica dels òrgans de la Federació i proposar mesures disciplinàries en cas d’infracció.

c) Proposar cobraments i pagaments.

d) Informar a la Junta Directiva dels afers econòmics pendents i proposar-ne les mesures pertinents.

e) Confeccionar, amb l’ajut del Gerent, el balanç o l’estat de comptes i el pressupost per presentar-los a la Junta Directiva.

f) Signar conjuntament amb el President, i/o altres persones autoritzades, els xecs i altres ordres de pagament.

 

CAPITOL III.- La secretaria

ARTICLE 89

El Secretari, haurà d’ésser un membre de la Junta Directiva, estarà subjecte al que es preveu a l’article 41 i concordats dels presents estatuts, i tindrà al seu càrrec la gestió administrativa de la Federació Catalana d’Handbol.

Actuarà com a Secretari de l’Assemblea, de la Junta Directiva, de la Comissió Gestora, si s’escau, i de la Junta Electoral. Tindrà les funcions de federat, assessor i més específicament:

a) Preparar les sessions dels òrgans de representació i govern, vigilant pel compliment dels acords d’aquests.

b) Aixecar actes de les sessions dels òrgans col·legiats de la Federació Catalana d’Handbol, indicant el nom de les persones que hagin intervingut i les demés circumstàncies que es considerin oportunes, així com el resultat de les votacions i, en el seu cas, indicació dels vots particulars contraris als acords adoptats.

c) Expedir les certificacions oportunes i controlar els llibres, registres i documents oficials federatius.

CAPÍTOL I.- El Comitè Tècnic i d’Activitats.

ARTICLE 90

El Comitè Tècnic i d’Activitats és un òrgan consultiu, de col·laboració tècnica i d’assessorament de la Federació Catalana d’Handbol i desenvoluparà una doble funció, amb les següents responsabilitats:

a) En l’ordre tècnic, contribuir al foment i millora tècnica de l’handbol amb l’estudi, el desenvolupament i l’execució de tots els aspectes tècnics, com conferències, jornades, seminaris o publicacions i treballs divulgatius, així mateix l’elaboració i la proposició de mesures o iniciatives de promoció. També, haurà d’establir la planificació que correspongui al seu àmbit. Inclou també, l’Escola de Tècnics, segons el que s’exposarà en aquests estatuts i les seves funcions.

b) En quant a l’ordre de les activitats, proposar el programa d’activitats i de competicions de les seleccions catalanes de les diferents categories, proposar a la Junta Directiva el nomenament dels seleccionadors, fer-se càrrec de l’organització, la supervisió, la direcció i el control de les competicions que es desenvolupin a Catalunya, estudiar els reglaments de competicions i proposar les modificacions que es creguin oportunes.

També, haurà de presentar propostes de millora per a l’organització i la promoció de l’handbol a Catalunya, com també, tenir cura de l’estudi i el desenvolupament de futures competicions a nivell general català.

c) La tasca la promoció i divulgació de l’handbol i totes aquelles qüestions que li siguin pròpies, referents a les categories denominades de “base” (fins a la categoria cadet). També, s’ocuparà de la coordinació i col·laboració amb les escoles, Consells Esportius i altres entitats que facin o vulguin desenvolupar l’handbol amb les categories citades.

ARTICLE 91

El Comitè Tècnic serà presidit per la persona que hagi designat la Junta Directiva. Pel seu funcionament, el Comitè Tècnic haurà d’establir les normes internes que consideri necessàries, que hauran d’ésser aprovades per la junta directiva i ratificades per l’assemblea general. Procurarà que en les reunions hi hagi una representació de l’Escola de Tècnics, delegacions territorials i també altres persones recomanades per la seva vàlua especial.

ARTICLE 92

L’Escola de Tècnics és un òrgan col·laborador de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol, que sota la supervisió i les directrius del Comitè Tècnic i d’Activitats té la responsabilitat de la formació i el reciclatge permanent de l’estament tècnic de la Federació, que comprèn les persones que en siguin tècnics i tècniques d’esport, els i les àrbitres, els tècnics i les tècniques de gestió i el professorat.

L’Escola de Tècnics desenvoluparà la seva activitat d’acord amb l’Escola Catalana de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

CAPÍTOL II.- El Comitè d’Àrbitres

ARTICLE 93

El Comitè d’Àrbitres és un òrgan tècnic, depenent de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol que designarà un o una dels deus membres per presidir-lo, que agrupa a totes les persones membres de l’organització arbitral, amb les següents funcions:

 1. Proposar a la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació dels i les àrbitres i anotadors, anotadores o cronometradors, cronometradores en les seves competicions.
 2. Arbitratge i control específic del desenvolupament i de les competicions, incloses en el calendari oficial de la Federació Catalana d’Handbol, d’acord amb les normes establertes reglamentàriament.
 3. Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les normes reglamentàries establertes per a les diferents competicions adoptant els acords pertinents a aquests efectes.
 4. Vetllar, sota la coordinació de l’Escola de Tècnics per la formació i actualització permanent de tots els seus i les seves membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves adients per al seu manteniment físic i tècnic, amb la finalitat d’aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació.
 5. Establir les diferents categories que calguin, d’acord amb els reglaments interns vigents.
 6. Establir els requisits de capacitat tècnica necessaris per l’obtenció del títol corresponent.
 7. Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol cregui escaient d’atorgar-li.

ARTICLE 94

El Comitè d’Àrbitres s’haurà de regir pel seu propi reglament, que determinarà els òrgans de govern, l’estructura territorial, les funcions i l’organització interna, que serà aprovat per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol i ratificat per l’Assemblea.

 

CAPÍTOL III.- EL Comitè d’Esport Base.

ARTICLE 95

Sense contingut- derogat

ARTICLE 96

Sense contingut -derogat

ARTICLE 97

Sense contingut-derogat

ARTICLE 98

L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària esportiva, correspon:

a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament del joc o competició, amb subjecció a les regles establertes per a la competició de que es tracti.

b) Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, que serà òrgan unipersonal o òrgan col·legiat, segons decideixi la junta directiva. Cas que sigui unipersonal, el membre haurà de ser llicenciat en dret. Cas que sigui col·legiat, serà de tres membres i, com a mínim, un d’ells haurà de ser llicenciat en dret. En ambdós casos, estarà assistit per un secretari amb veu i sense vot. El/s membre/s seran designats per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol i, cas que sigui col·legiat, d’entre els seus membres, cal nomenar un president.

Aquest òrgan convocat de la forma i periodicitat que s’estableixi per via reglamentària, ha de resoldre d’ofici o instància de part i per majoria, els afers de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva. El seu mandat és com a màxim de quatre anys, podent ser reelegits per mandats d’igual durada de manera indefinida.

c) Al Comitè d’Apel·lació, que serà òrgan unipersonal o òrgan col·legiat, segons decideixi la junta directiva. Cas que sigui unipersonal, el membre haurà de ser llicenciat en dret. Cas que sigui col·legiat, serà de tres membres i, com a mínim, un d’ells haurà de ser llicenciat en dret. En ambdós casos, estarà assistit per un secretari amb veu i sense vot. El/s membre/s seran designats per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol i, cas que sigui col·legiat, d’entre els seus membres, cal nomenar un president. El seu mandat és com a màxim de quatre anys, podent ser reelegits per mandats d’igual durada de manera indefinida.

ARTICLE 99

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i el Comitè d’Apel·lació són òrgans jurisdiccionals de la Federació Catalana d’Handbol que gaudiran d’absoluta independència respecte a la resta dels òrgans federatius.

ARTICLE 100

És competència del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva:

a) Resoldre, en primera instància, d’ofici o a instància de part interessada o a requeriment de l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, sobre els assumptes de la seva competència en matèria competitiva, la qual s’estén a conèixer i resoldre les qüestions de la naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport de l’handbol federat regulat per les normes d’aplicació federativa, i en matèria disciplinària esportiva, la qual s’estén a conèixer les accions o omissions contràries al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i de convivència esportiva, siguin o no comeses durant el transcurs d’un partit o competició de caire federatiu o homologat.

b) Resoldre sobre els assumptes en matèria disciplinària associativa, la qual s’estén a conèixer les accions o omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries de la federació, dels quals la junta directiva li dongui trasllat per al seu coneixement.

c) Informar la Junta Directiva sobre els recursos que es presentin contra les decisions del propi Comitè.

d) Emetre els informes que li sol·liciti la Junta Directiva o el Comitè d’Apel·lació.

ARTICLE 101

És competència del Comitè d’Apel·lació conèixer i resoldre per majoria, en segona instància, els recursos interposats, d’acord amb les normatives vigents, contra els acords del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la pròpia Federació, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i, contra les decisions dictades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.

Només es constituirà un únic Comitè d’Apel·lació per la Federació Catalana d’Handbol i es reunirà cada vegada que sigui necessari.

ARTICLE 102

Els Comitès col·laboraran a redactar les normes necessàries pel seu funcionament i l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Handbol haurà d’aprovar-les pel seu establiment.

ARTICLE 103

D’acord amb els articles 8 i 9 dels presents estatuts, per una millor organització i gestió, la Federació Catalana d’Handbol s’estructura mitjançant delegacions territorials que tindran, per delegació, les següents funcions:

a) La promoció, organització i control de les activitats pròpies en el seu àmbit geogràfic específic.

b) Representar, en nom de la Federació Catalana d’Handbol, dels clubs o les associacions i les agrupacions esportives del seu àmbit, davant les autoritats i els organismes oficials de la demarcació.

c) Sense contingut-derogat.

d) Divulgar i fer mantenir el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els reglaments esportius i associatius de la federació per part dels clubs, entitats esportives, esportistes, jutges i tècnics, directius i altres representacions dins el seu àmbit geogràfic.

e) Formular les propostes o iniciatives que creguin escaients a la Federació Catalana d’Handbol per a promoure o fomentar les activitats de les modalitats o disciplines esportives que practiquin.

f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els afers referents a les activitats de la modalitat o les disciplines pròpies de la Federació.

g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 104

Les delegacions territorials informaran de les seves activitats i iniciatives a la Federació Catalana d’Handbol, complint i executant les disposicions i normes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d’actuació.

ARTICLE 105

L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, establirà els recursos econòmics de que hagin de disposar les delegacions territorials, per dur a terme la seva actuació.

Les delegacions territorials estaran sotmeses al règim pressupostari de la Federació Catalana d’Handbol. En tot cas, els comptes que gestionin hauran d’estar sota el coneixement i control dels òrgans directius d’aquesta i s’incorporaran amb els justificants corresponents als seus comptes anuals, a fi que les auditories de comptes comprenguin la globalitat de l’activitat econòmica de la Federació Catalana d’Handbol, entenent l’activitat pressupostària com una unitat d’actuació.

ARTICLE 106

Les delegacions territorials remetran el projecte de pressupost de l’exercici i la liquidació de l’anterior, amb la documentació comprovatòria escaient, en els períodes que aquesta estableixi, a fi que siguin aprovats i adjuntats a la comptabilitat de la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 107

El delegat territorial serà nomenat per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol, una vegada escoltats els clubs de la seva demarcació territorial; serà membre de ple dret d’aquesta i caldrà la seva ratificació en la primera Assemblea General que es celebri.

ARTICLE 108

El delegat territorial, amb el vist-i-plau de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol, podrà nomenar membres col·laboradors pel seu àmbit territorial, amb el concurs i funcions que s’especifiquin en el reglament intern d’organització i funcionament, que no pot contradir en cap cas els estatuts i les normes de la Federació Catalana d’Handbol i haurà de ser aprovat per l’Assemblea General, amb l’informe de la seva Junta Directiva.

ARTICLE 109

El delegat territorial cessarà en el seu càrrec:

a) Per dimissió.

b) Per qualsevol de les causes previstes a l’article 52 i concordants dels presents estatuts, pels membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol.

c) Per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol, sempre després d’escoltar els clubs de la seva demarcació territorial, que haurà de ratificar-se a la primera Assemblea General que es celebri

CAPITOL I.- Règim documental 

ARTICLE 110

1.Integren el règim documental de les federació catalana d’Handbol:

a) Els llibres d’actes, on és necessari consignar el contingut de les reunions de l’assemblea general i de la junta directiva, amb indicació de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords presos. Les actes les han de subscriure les persones que estableixin els estatuts, i en tot cas, el president i secretari de la junta directiva.

b) El registre de persones i entitats federades, on, mitjançant el fitxer adient o l’instrument idoni, s’han de fer constar de forma diferenciada els membres dels quals es consignen, com a mínim, la identificació de les persones físiques federades, la denominació de l’entitat o secció federada, els seus domicilis, el president de l’entitat o responsable de la secció adherida, les disciplines esportives que practiquen i, si s’escau, el número d’inscripció o adscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

c) Els llibres de comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmiques.

d) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es consideren oportuns per a un millor compliment dels objectius de la federació, atenent el que disposa el Decret 58/2010 en matèria de règim econòmic.

2. El fet de portar els llibres esmentats s’entén sens perjudici de les obligacions documentals que es derivin d’altres disposicions.

3. És vàlid portar els llibres esmentats mitjançant de procediments informàtics i qualssevol altres d’anàlegs que esdevinguin adients, sempre que posteriorment es procedeixi a enquadernar-los i legalitzar-los.

 

ARTICLE 111

La Federació Catalana d’Handbol farà diligències dels seus llibres al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa reguladora d’aquest registre. Així mateix, fan diligència dels llibres que duguin les seves delegacions territorials

 

CAPITOL II.- Règim econòmic 

ARTICLE 112

El sistema econòmic de la Federació Catalana d’handbol és el de pressupost i patrimoni propi, i s’hi apliquen les normes econòmiques que estableixen el Decret 58/2010 i les normes comptables del pla general de comptabilitat o adaptació sectorial vigent en cada moment.

ARTICLE 113

L’exercici social i econòmic de la Federació Catalana d’Handbol coincidirà amb la temporada esportiva, és a dir, serà de l’1 de setembre fins al 31 d’agost de l’any següent.

 

La Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol haurà de formular els comptes anuals de la Federació, dins els tres primers mesos després de la data de tancament de l’exercici, i presentar a l’Assemblea General, en el termini establert en els estatuts, i com molt tard dins dels sis mesos següents a la data de tancament, els comptes anuals que han de comprendre els documents establerts per la normativa comptable vigent a cada moment, i el pressupost per l’exercici següent.

 

 

Els comptes anuals i el pressupost han d’estar al domicili social un mínim de 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea General, a disposició de les persones o entitats amb dret de vot, els quals en podran demanar còpia, que se’ls haurà de lliurar abans de la seva celebració.

 

ARTICLE 114

El balanç de situació ha de confeccionar-se i de contenir tota la informació, establerta d’acord amb la normativa comptable d’aplicació a les Federacions Esportives.

 

ARTICLE 115

El compte de pèrdues i guanys, així com la liquidació del pressupost, han de confeccionar-se i de contenir tota la informació, establerta d’acord amb la normativa comptable d’aplicació a les Federacions Esportives.

 

ARTICLE 116

La memòria econòmica ha de contenir tota la informació obligatòria, i confeccionar-se d’acord amb la normativa comptable d’aplicació a les Federacions Esportives, i donarà explicació dels diferents punts de la comptabilitat d’obligada complimentació.

 

ARTICLE 117

Els comptes anuals de cada exercici, així com les subvencions oficials que ho requereixin, han de ser revisats per auditors de comptes independents, i donar-ne còpia a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’informe dels auditors, en els terminis legals establerts a la normativa d’aplicació.

 

ARTICLE 118

La Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol té les facultats de disposició econòmica, dins dels límits previstos en el seu pressupost, o d’aquells altres ingressos que hagi obtingut en l’exercici. la Junta pot acordar el traspàs de partides, mitjançant acord que consti en Acta.

La Junta Directiva pot transmetre o vendre bens immobles o prendre diners a préstec. Quan la seva quantia ultrapassi dins l’exercici l’import del 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti en balanç, a més de l’acord d’Assemblea General de la Federació Catalana d’Handbol serà imprescindible que l’operació tingui l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici, caldrà aplicar amb caràcter provisional la part proporcional de les xifres que com a despeses aprovés l’Assemblea com a pressupost per a l’any anterior, actualitzades segons la variació de l’índex del cost de la vida d’aquell exercici.

ARTICLE 119

El producte obtingut de l’alineació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en que es trobin ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora de bens de la mateixa aplicació, llevat que es disposi d’un informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

ARTICLE 120

1.  S’entén com a directiu o directiva la persona que formi part de la junta directiva de la Federació Catalana d’Handbol i inscrits en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

La mateixa consideració tindran les persones que siguin nomenades delegats/des territorials, amb independència que formin part o no de la junta directiva de la federació.

2. Queden exclosos d’aquesta qualificació els gerents, secretaris generals, directors generals, directors esportius o tècnics i totes les persones amb responsabilitats de gestió o direcció vinculades a l’entitat esportiva per una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de naturalesa contractual.

3. Els directius no han d’estar vinculats a entitats esportives per un contracte laboral de caràcter comú o especial, ni amb cap altra entitat instrumental de l’entitat esportiva.

4. La relació dels directius amb les entitats esportives és orgànica, no contractual, encara que hi hagi compensació econòmica.

5. En cas d’insolvència econòmica de la Federació Catalana d’Handbol, el seu òrgan d’administració, o bé, si s’escau, les liquidadores o els liquidadors, han de promoure el procediment concursal oportú davant el jutge competent.

ARTICLE 121

En cas d’infracció de les normes reglamentàries econòmiques que regulen la Federació Catalana d’Handbol, la Secretaria General de l’Esport ha de requerir d’ofici o a instància de qualsevol membre de l’Assemblea la correcció de les irregularitats o els incompliments detectats; en cas que no es resolguin en el termini que s’estableixi pot donar lloc a les responsabilitats corresponents.

ARTICLE 122

La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva, dins l’àmbit d’actuació de la Federació Catalana d’Handbol, s’estén a conèixer i resoldre aquelles qüestions o de naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’handbol, regulat per les normes reglamentàries establertes per les competicions.

La potestat jurisdiccional competitiva confereix als seus titulars legítims la possibilitat de resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en relació amb l’aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per regular la competició de caire federat.

ARTICLE 123

La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària federativa, i quan es tracti d’activitats o competicions compreses dins l’àmbit d’actuació de la Federació Catalana d’Handbol, s’entén a conèixer les infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb caire general al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i a les disposicions estatutàries o reglamentàries específiques de la Federació Catalana d’Handbol.

Les infraccions, atenent al supòsit regulat per la norma conculcada, es classifiquen segons la relació següent:

a) Són infraccions de les regles de joc, les accions o omissions que durant el transcurs d’un partit, prova o competició de caire federatiu vulnerin les normes reglamentàries establertes reguladores de la pràctica de l’handbol.

b) Són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions contràries al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i convivència esportiva siguin o no comeses durant el transcurs d’un partit, prova o competició de caire federatiu.

c) Són infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries de la Federació Catalana d’Handbol.

La potestat de la jurisdicció disciplinària federativa confereix als seus titulars legítims la possibilitat d’enjudiciar i, si s’escau, sancionar les persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva o associativa de la Federació Catalana d’Handbol, és a dir, els clubs o les associacions esportives i els seus directius, tècnics i esportistes, els jutges i àrbitres, els components de la mateixa estructura orgànica federativa i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen l’handbol federat en l’àmbit autonòmic de Catalunya.

ARTICLE 124

La Federació Catalana d’Handbol redactarà, i aprovarà a l’Assemblea General, les normes i reglaments de disciplina esportiva que regulin les competicions i activitats pròpies, que hauran de preveure inexcusablement les qüestions següents:

a) Un sistema tipificat d’infraccions amb especificació del seu caràcter lleu, greu o molt greu.

b) Un sistema de sancions proporcionat al d’infraccions previstes.

c) Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si s’escau, de sancions, que garanteixi el tràmit d’audiència a l’interessat.

d) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els requisits d’extinció i de prescripció de la mateixa.

e) L’observança dels principis inherents a tot dret sancionador relatius a la prohibició d’imposar doble sanció pels mateixos fets i de sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al moment d’haver estat comeses, així com l’aplicació als efectes retroactius favorables.

f) Un sistema de recursos contra els acords dictats pels òrgans disciplinaris de la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 125

Vies de dissolució

Les Federació Catalana d’Handbol es dissoldrà per decisió de l’assemblea general, adoptada amb els requisits i la majoria que estableix aquest Decret 58/2010, o per decisió judicial. La decisió de l’assemblea general ha d’anar precedida per la concurrència de les causes que preveu l’article següent.

ARTICLE 126

 1. Causes de dissolució

La Federació Catalana d’Handbol s’ha de dissoldre per les causes següents:

a) Per la revocació del reconeixement oficial de la federació, tret del supòsit que aquesta es transformi en una associació de règim general.

b) Per la paralització dels òrgans federatius de manera que el seu funcionament esdevingui impossible.

c) Per la seva fusió amb una altra federació esportiva catalana.

d) Per la seva integració en una altra federació esportiva catalana.

e) Per l’acord de l’assemblea general, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de 2/3 dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres amb dret a vot de l’assemblea.

f) Per resolució judicial.

g) Per qualsevol altra causa prevista en els estatuts o en l’ordenament jurídic vigent.

2. Procediment per acordar la dissolució i liquidació

 1. El president ha de convocar l’assemblea general perquè aquesta adopti el corresponent acord de dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui coneixement de l’existència de la causa determinant de la dissolució.
 2. Les persones federades i la mateixa Administració esportiva també poden requerir al president o presidenta perquè convoqui l’assemblea general si, al seu parer, concorre qualsevol de les causes que recull el punt 1 d’aquest article.
 3. En el cas que l’assemblea general no es convoqui o no s’arribi a l’acord, o l’acord sigui contrari a la dissolució, qualsevol federat o la mateixa Administració esportiva poden sol·licitar la dissolució judicial de la federació.
 4. El mateix òrgan d’administració de la federació està obligat a sol·licitar la dissolució judicial quan l’acord federatiu sigui contrari a la dissolució o no es pugui aconseguir.
 5. Han de respondre solidàriament els membres de l’òrgan d’administració que incompleixin l’obligació de convocar, en el termini de 2 mesos, l’assemblea general per acordar la dissolució o que no sol·licitin la dissolució judicial en el termini de 2 mesos a comptar des de la data prevista per a la celebració de l’assemblea general, si no s’ha constituït, o des del dia de celebració de l’assemblea general, quan l’acord sigui contrari a la dissolució.
 6. Inici de la liquidació

Un cop dissolta la federació s’obre un període de liquidació, tret dels supòsits de fusió o qualsevol altre supòsit de cessió global de l’actiu i passiu de la federació dissolta.

 1. Federació en liquidació

La Federació Catalana d’Handbol ha de conservar la seva personalitat jurídica mentre es trobi en procés de dissolució. Durant aquesta fase ha d’afegir la frase “en liquidació” a la seva denominació.

 1. Cessament de funcions de l’òrgan d’administració

Des del moment en què la federació esportiva catalana es declari en liquidació cal que cessi en les seves funcions l’òrgan d’administració i que les liquidadores i els liquidadors assumeixin les seves funcions. No obstant això, els integrants de l’òrgan d’administració han de prestar el seu concurs per a la realització efectiva de les operacions de liquidació.

 1. Nomenament de liquidadors

a) Cal designar-los a l’assemblea general.

b) El nombre de liquidadors ha de ser senar.

c) El nomenament i cessament dels liquidadors s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

d) En cas d’inexistència d’òrgan d’administració de la federació o d’abandonament de les seves funcions, l’Administració esportiva de la Generalitat, pot procedir al nomenament de liquidadors.

e) Intervenció pública a la liquidació

L’Administració esportiva de la Generalitat pot designar persones que s’encarreguin de controlar la liquidació amb la finalitat que vetllin pel compliment de la normativa.

f) Funcions dels liquidadors. Incumbeix als liquidadors de la federació:

a) Subscriure, en unió de l’òrgan d’administració, el balanç inicial de la federació en començar les seves funcions.

b) Dur i custodiar els llibres i correspondència de la federació i vetllar per la integritat del seu patrimoni.

c) Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries per a la liquidació de la federació.

d) Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s’han de vendre necessàriament en subhasta pública. Només procedeix la venda directa si ho autoritza la l’Administració esportiva de la Generalitat.

e) Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federatius.

f) Pagar els creditors.

g) Exercir la representació de la federació.

10. Els liquidadors són responsables davant la federació, els seus membres i terceres persones o entitats per qualsevol dany que causin per culpa o negligència greu en el desenvolupament dels seus càrrecs.

11, Balanç final. Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final que s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general i s’ha de remetre a l’Administració esportiva de la Generalitat.

12.Cessament dels liquidadors. La funció dels liquidadors finalitza per:

a) La realització de la liquidació.

b) La revocació dels poders que atorga l’assemblea general.

c) La revocació dels poders o inhabilitació per part de l’Administració esportiva de la Generalitat.

d) Decisió judicial.

13.Insolvència de la federació en liquidació. En cas d’insolvència de la federació, els liquidadors han de sol·licitar immediatament la declaració del concurs procedent.

14. Aplicació del patrimoni. En cas de dissolució de la Federació Catalana d’Handbol, el patrimoni net resultant de la liquidació l’ha d’aplicar l’Administració esportiva de la Generalitat, de forma preferent, per al foment i la pràctica de la corresponent modalitat esportiva.

CAPITOL I.- Dels Clubs i Associacions 

ARTICLE 127

Són clubs d’handbol als efectes d’aquesta federació, les associacions privades, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, amb l’objectiu del foment, el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i esportiva amb la participació a activitats i competicions oficials d’handbol, sense ànim de lucre, que hi siguin inscrites a la Federació Catalana d’Handbol i a la Secretaria General de l’Esport, mitjançant el seu Registre d’entitats esportives.

ARTICLE 128

La representació correspondrà al propi club en la seva qualitat de persona jurídica. A aquests efecte el representant del club serà el seu president o persona que designi el Club, mitjançant certificació per escrit, dins dels terminis establerts en aquests estatuts.

ARTICLE 129

Les entitats afiliades estaran sotmeses a les normes de la Federació Catalana d’Handbol i hauran de contribuir al compliment d’aquests estatuts.

ARTICLE 130

Són obligacions dels clubs, ja siguin membres afiliats o adherits:

a) Complir les normes federatives.

b) Abonar els drets d’inscripció i avals que s’estableixin per a participar a cada competició d’àmbit estatal.

c) Abonar les quotes, multes i obligacions federatives de qualsevol mena que li correspongui.

d) Facilitar l’assistència dels seus jugadors a les diferents convocatòries de preparació i participació en competicions de les seleccions catalanes.

e) Complir les disposicions referents a les condicions dels seus terrenys de joc i instal·lacions complementàries.

f) Tenir cura de la formació esportiva dels seus jugadors i tècnics.

g) Inscriure’s al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya corresponent, sense el qual requisit no tindrà reconeixement ni podrà participar a cap competició oficial.

h) Aquelles altres que li vinguin imposades per les disposicions legals o per les normes federatives.

ARTICLE 131

Els clubs adscrits a la Federació Catalana d’Handbol es classifiquen de la següent manera:

Són membres afiliats aquells clubs i associacions esportius inscrits al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya que hagin complert tots els requisits federatius adients.

Són membres adherits aquells clubs i associacions esportius que, havent sol·licitat la seva afiliació a la Federació Catalana d’Handbol, es trobin en tràmit d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives o pendents de complir els requisits federatius necessaris per a ser considerats membre de ple dret dins l’ens federatiu.

Aquests hauran de figurar inscrits administrativament o complir els requisits federatius en un termini màxim d’una temporada esportiva; en cas contrari, perdran la seva qualitat d’adherits. Si assoleixen la condició d’afiliats dins el termini fixat, el temps que hagin tingut la qualitat d’adherits computaran a l’efecte d’antiguitat per poder ser considerats membres de l’Assemblea General.

Les seccions esportives de les entitats de caire no esportiu legalment constituïdes seran, en tot cas, membres adherits quan estiguin adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat.

ARTICLE 132

Els clubs afiliats tindran dret a:

a) Intervenir a l’elecció dels òrgans de govern i representació de la Federació Catalana d’Handbol, en la forma prevista als presents estatuts.

b) Participar a les competicions oficials que els correspongui per la seva categoria.

c) Organitzar partits i altres activitats d’handbol a les seves instal·lacions, prèvia autorització federativa.

d) Rebre assistència de la Federació Catalana d’Handbol de les matèries pròpies d’aquesta.

e) Els que li siguin reconeguts per les disposicions legals o per les demés normes federatives.

f) Participar amb dret a veu i vot a les assemblees generals, en la forma prevista en aquests estatuts.

Els clubs adherits gaudiran dels mateixos drets que els clubs afiliats llevat de l’expressat als punts A) i F) d’aquest article.

ARTICLE 133

Els clubs que participin per primera vegada a les competicions de la Federació Catalana d’Handbol o de nova creació, hauran d’aportar l’Acta fundacional del club, on constaran les persones que la constitueixen i les seves circumstàncies personals, denominació del club, domicili social, bens i objecte social del mateix amb expressió d’exclusió de l’ànim de lucre, estatuts aprovats legalment, compromís d’acatar i respectar les lleis esportives vigents, sol·licitud de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives i certificat de la seva inscripció definitiva al Registre pertinent, amb el seu número d’inscripció.

ARTICLE 134

Els clubs podran fusionar-se en benefici de la seva acció esportiva i haurà de produir-se abans del començament de les competicions oficials; les que es produeixin un cop iniciades aquestes, no produiran efectes federatius fins la seva finalització, requerint l’autorització expressa del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Handbol.

La fusió haurà de fer-se mitjançant una Acta notarial, signada pels presidents de les entitats fusionades, on consti la situació econòmica i esportiva d’ambdós clubs abans de la fusió, formació dels membres de la junta directiva del nou club, domicili social d’aquest i el nou nom, essent necessari acompanyar l’acord de les Assemblees Generals de socis dels dos clubs.

La fusió no tindrà efectes federatius ni validesa mentre no s’hagin liquidat per les entitats implicades tots els deutes federatius i acords adquirits amb els demés estaments de l’handbol.

ARTICLE 135

Els clubs participants a competicions oficials d’àmbit català podran cedir els seus drets esportius i federatius, sempre que es produeixin abans del començament de la competició oficial; les que es produeixin una vegada iniciades aquestes, no produiran efectes federatius fins la seva finalització, requerint l’autorització expressa del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Handbol.

La cessió haurà de fer-se mitjançant una Acta notarial, signada pels presidents de les entitats involucrades, on consti l’acord adoptat pels dos clubs, degudament autoritzat per les seves juntes directives o assemblea de socis, situació econòmica del club cessionari, acceptació de la cessió efectuada i, en el cas de que el club cedent tingui varis equips a altres categories, hauran d’expressar-se aquells que siguin objecte de la cessió.

L’anomenada cessió no tindrà efectes federatius ni validesa mentre no s’hagin liquidat per l’entitat cedint tots els drets federatius i acords adquirits amb els demés estaments de l’handbol i comprendrà la totalitat dels drets esportius, amb caràcter definitiu, i accessoris com fiances, avals, garanties, etc…

No s’admetrà cap cessió a la que el club cedent faci reserva de futurs drets. El cessionari estarà obligat a notificar a tots i cada un dels seus jugadors, entrenadors, tècnics, oficials i auxiliars integrants de l’equip objecte de cessió, la subrogació que als drets esportius i federatius s’hagin contret; en qualsevol cas, restaran aquestes persones facultats per rescindir unilateralment les seves relacions esportives.

 

CAPITOL II.- Dels jugadors. 

ARTICLE 136

Són jugadors les persones físiques que practiquin l’handbol i hagin subscrit la corresponent llicència federativa.

ARTICLE 137

Els jugadors seran classificats per categories, en funció del seu sexe i edat, i dins d’aquestes per la competició que participin. Cap jugador podrà subscriure llicència més que dins de la categoria a la que pertanyi, ni alinear-se amb equips diferents del que vinculi la seva llicència, excepte les situacions que reglamentàriament s’estableixin.

ARTICLE 138

Els jugadors tenen dret a:

a) Participar a l’elecció dels òrgans de govern i representació de la Federació, a la forma prevista en els presents Estatuts.

b) L’atenció esportiva-tècnica per part del seu club i de la Federació Catalana d’Handbol.

c) Subscriure llicència als terminis establerts al corresponent reglament.

d) Aquells altres que li reconeixen les normes federatives o les disposicions legals.

e) L’atenció medico-esportiva mitjançant l’assegurança mèdica obligatòria.

f) Participar amb dret a veu i vot a les assemblees generals a través del seu representant.

ARTICLE 139

Són obligacions dels jugadors:

a) Sotmetre’s a la disciplina federativa i a la del club al que estigui vinculat per llicència.

b) Assistir a proves, cursos i convocatòries instades per la Federació Catalana d’Handbol, incloses les de preparació o participació a competicions de les seleccions catalanes.

d) No participar en aquesta activitat esportiva amb un club diferent al que pertanyi.

d) Aquelles altres que es derivin de les normes federatives o, en altre cas, de les disposicions legals que li siguin d’aplicació.

 

CAPITOL III.- Dels entrenadors. 

ARTICLE 140

Són entrenadors les persones físiques que, provistes de la corresponent llicència i títol oficial, tenen per missió l’ensenyament, preparació i direcció tècnica de l’handbol.

ARTICLE 141

La titulació dels entrenadors s’atorgarà per l’Escola de Tècnics i la Federació Catalana d’Handbol podrà exigir determinada titulació per cada categoria.

ARTICLE 142

L’entrenador únicament podrà pertànyer a un únic club, podent dins d’aquest, responsabilitzar-se d’un o varis equips, excepte prohibició expressa a contrari.

Excepcionalment, podrà pertànyer a dos clubs o entitats diferents, quan un dels equips que dirigeixi sigui de categories inferiors i estigui permès per la reglamentació federativa vigent.

ARTICLE 143

La Federació Catalana d’Handbol haurà de procurar la millor formació dels entrenadors, organitzant tot tipus d’activitats, cursets i seminaris a tal efecte.

Els entrenadors tenen dret a:

a) Participar a l’elecció dels òrgans de govern i representació de la Federació Catalana d’Handbol, a la forma en els presents Estatuts.

b) L’atenció esportiva-tècnica per part del seu club i de la Federació Catalana d’Handbol.

c) Aquells altres que li reconeguin les normes federatives o les disposicions legals.

d) L’atenció medico-esportiva, mitjançant l’assegurança mèdica obligatòria.

e) Participar amb dret a veu i vot a les assemblees generals a través del seu representant.

Són obligacions dels entrenadors:

a) Sotmetre’s a la disciplina federativa i a la del club en el que es trobi vinculat per llicència.

b) Possibilitar la seva assistència a proves, cursets i convocatòries instades per la Federació Catalana d’Handbol.

c) Aquelles altres que es derivin de les normes federatives o les disposicions legals d’aplicació.

 

CAPITOL IV.- Dels àrbitres i auxiliars. 

ARTICLE 144

Són arbitres d’handbol les persones físiques, provistes de la preceptiva llicència, que es responsabilitzin de l’aplicació de les regles de joc durant els partits, els quals constitueixen la màxima autoritat.

Són auxiliars d’handbol les persones físiques, provistes de les preceptives llicències d’àrbitre i d’auxiliar, que es responsabilitzin del temps de joc i del marcador durant els partits.

ARTICLE 145

Els àrbitres estaran subjectes en l’ordre tècnic i organitzatiu a la disciplina del Comitè d’Àrbitres.

ARTICLE 146

Els àrbitres tenen dret a:

a) Participar en l’elecció dels òrgans de govern i representació de la Federació Catalana d’Handbol, en la forma prevista en els presents Estatuts.

b) L’atenció medico-esportiva, mitjançant l’assegurança mèdica obligatòria, subscrita per la Federació Catalana d’Handbol.

c) Participar amb dret a veu i vot a les assemblees generals a través del seu representant.

ARTICLE 147

Són obligacions dels àrbitres:

a) Sotmetre’s a la disciplina federativa.

b) Assistir a proves, cursets i convocatòries instades per la Federació Catalana d’Handbol.

c) Mantenir els seu nivell tècnic-físic.

d) Aquelles altres que es derivin de les normes federatives.

DISPOSICIÒ DEROGATÒRIA

Sense contingut-derogada

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els clubs, dirigents, jugadors, oficials i tècnics del Principat d’Andorra que voluntàriament sol·licitin participar en competicions oficials de la FCH, estaran subjectes a la jurisdicció d’aquesta, els estatuts, reglaments, normativa i demés disposicions de la qual, reconeixen i assumeixen en la seva totalitat.

 

DISPOSICIONS FINALS 

1r) S’autoritza a la Junta Directiva, per a que modifiqui els presents Estatuts, exclusivament quan sigui com a conseqüència de les indicacions de la Secretaria General de l’Esport i per a la seva aprovació.

2n) La Federació Catalana d’Handbol està inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 23 i aquests estatuts estan adaptats al que es preveu al Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya que regula les entitats esportives catalanes, amb les modificacions introduïdes pel Decret 55/2012, de 29 de maig.

SUBIR