ARTICLE 122

La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva, dins l’àmbit d’actuació de la Federació Catalana d’Handbol, s’estén a conèixer i resoldre aquelles qüestions o de naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’handbol, regulat per les normes reglamentàries establertes per les competicions.

La potestat jurisdiccional competitiva confereix als seus titulars legítims la possibilitat de resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en relació amb l’aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per regular la competició de caire federat.

ARTICLE 123

La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària federativa, i quan es tracti d’activitats o competicions compreses dins l’àmbit d’actuació de la Federació Catalana d’Handbol, s’entén a conèixer les infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb caire general al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i a les disposicions estatutàries o reglamentàries específiques de la Federació Catalana d’Handbol.

Les infraccions, atenent al supòsit regulat per la norma conculcada, es classifiquen segons la relació següent:

a) Són infraccions de les regles de joc, les accions o omissions que durant el transcurs d’un partit, prova o competició de caire federatiu vulnerin les normes reglamentàries establertes reguladores de la pràctica de l’handbol.

b) Són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions contràries al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i convivència esportiva siguin o no comeses durant el transcurs d’un partit, prova o competició de caire federatiu.

c) Són infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries de la Federació Catalana d’Handbol.

La potestat de la jurisdicció disciplinària federativa confereix als seus titulars legítims la possibilitat d’enjudiciar i, si s’escau, sancionar les persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva o associativa de la Federació Catalana d’Handbol, és a dir, els clubs o les associacions esportives i els seus directius, tècnics i esportistes, els jutges i àrbitres, els components de la mateixa estructura orgànica federativa i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen l’handbol federat en l’àmbit autonòmic de Catalunya.

ARTICLE 124

La Federació Catalana d’Handbol redactarà, i aprovarà a l’Assemblea General, les normes i reglaments de disciplina esportiva que regulin les competicions i activitats pròpies, que hauran de preveure inexcusablement les qüestions següents:

a) Un sistema tipificat d’infraccions amb especificació del seu caràcter lleu, greu o molt greu.

b) Un sistema de sancions proporcionat al d’infraccions previstes.

c) Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si s’escau, de sancions, que garanteixi el tràmit d’audiència a l’interessat.

d) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els requisits d’extinció i de prescripció de la mateixa.

e) L’observança dels principis inherents a tot dret sancionador relatius a la prohibició d’imposar doble sanció pels mateixos fets i de sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al moment d’haver estat comeses, així com l’aplicació als efectes retroactius favorables.

f) Un sistema de recursos contra els acords dictats pels òrgans disciplinaris de la Federació Catalana d’Handbol.

Anterior                       Següent                            Tornar a principi