CAPITOL I.- Règim documental 

ARTICLE 110

1.Integren el règim documental de les federació catalana d’Handbol:

a) Els llibres d’actes, on és necessari consignar el contingut de les reunions de l’assemblea general i de la junta directiva, amb indicació de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords presos. Les actes les han de subscriure les persones que estableixin els estatuts, i en tot cas, el president i secretari de la junta directiva.

b) El registre de persones i entitats federades, on, mitjançant el fitxer adient o l’instrument idoni, s’han de fer constar de forma diferenciada els membres dels quals es consignen, com a mínim, la identificació de les persones físiques federades, la denominació de l’entitat o secció federada, els seus domicilis, el president de l’entitat o responsable de la secció adherida, les disciplines esportives que practiquen i, si s’escau, el número d’inscripció o adscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

c) Els llibres de comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmiques.

d) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es consideren oportuns per a un millor compliment dels objectius de la federació, atenent el que disposa el Decret 58/2010 en matèria de règim econòmic.

2. El fet de portar els llibres esmentats s’entén sens perjudici de les obligacions documentals que es derivin d’altres disposicions.

3. És vàlid portar els llibres esmentats mitjançant de procediments informàtics i qualssevol altres d’anàlegs que esdevinguin adients, sempre que posteriorment es procedeixi a enquadernar-los i legalitzar-los.

 

ARTICLE 111

La Federació Catalana d’Handbol farà diligències dels seus llibres al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa reguladora d’aquest registre. Així mateix, fan diligència dels llibres que duguin les seves delegacions territorials

 

CAPITOL II.- Règim econòmic 

ARTICLE 112

El sistema econòmic de la Federació Catalana d’handbol és el de pressupost i patrimoni propi, i s’hi apliquen les normes econòmiques que estableixen el Decret 58/2010 i les normes comptables del pla general de comptabilitat o adaptació sectorial vigent en cada moment.

ARTICLE 113

La Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol haurà de formular, dins els tres primers mesos de l’exercici, i presentar a l’Assemblea General, en el termini establert en els estatuts, els comptes anuals que han de comprendre el balanç, el compte d’ingressos i despeses, la memòria preceptiva i el pressupost per a l’exercici següent.

Els comptes anuals i el pressupost han d’estar al domicili social un mínim de 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea General, a disposició de les persones o entitats amb dret de vot, els quals en podran demanar còpia, que se’ls haurà de lliurar abans de la seva celebració.

ARTICLE 114

El balanç de situació ha de comprendre els bens i els drets, i també, els fons propis i les obligacions concretes.

No es podran compensar les partides entre l’actiu i el passiu ni entre les despeses i els ingressos.

Els elements de l’immobilitzat i circulant la utilització dels quals tingui un límit temporal han d’amortitzar-se proporcionalment al temps en que n’estigui prevista la utilització. L’import de les amortitzacions fetes ha de constar al balanç.

Tots els compromisos d’inversió o aportació a fer en altres exercicis han de constar en balanç.

ARTICLE 115

En els comptes de resultats s’hauran de reflectir detalladament i separada les subvencions rebudes per a despeses corrents i les subvencions que siguin per a inversions materials concretes, que hauran de quedar en un compte de passiu que s’haurà d’amortitzar segons el pla establert.

 

 

ARTICLE 116

La memòria haurà d’analitzar fidelment l’activitat econòmica de la Federació Catalana d’Handbol, la seva adequada actuació pressupostària, el compliment dels objectius i els projectes a desenvolupar, i informar separadament com a mínim sobre els següents aspectes:

a) Diferenciació dels ingressos i aportacions segons:

1.- Subvencions públiques.

2.- Subvencions, donatius o aportacions privades.

3.- Vendes d’actius.

4.- Ingressos escaients de competicions organitzades.

5.- Ingressos per serveis prestats per la Federació Catalana d’Handbol, permisos, llicències i d’altres.

6.- Ingressos financers.

b) També, s’haurà de fer constar la destinació de la totalitat dels recursos, distingint com a mínim els grups de cost o inversió següents:

1.- Administració

2.- Direcció i serveis de la directiva, incloent-hi viatges.

3.- Competicions.

4.- Ajudes a clubs i altres entitats.

5.- Ajudes per a actes esportius.

6.- Construccions i altres immobilitzats.

7.- Formació d’esportistes i tècnics.

8.- Esport d’elit i professional.

9.- Arbitres.

10.- Òrgans jurisdiccionals.

c) L’import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis, que no estiguin previstos al balanç, i l’import de les garanties i els avals compromesos.

d) La liquidació del pressupost, que expliqui les variacions en relació amb el pressupost aprovat a l’Assemblea General anterior.

ARTICLE 117

Els comptes anuals han de ser revisats per auditors de comptes i donar-ne còpia a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’informe dels auditors, dins dels sis primers mesos següents de cada exercici i sempre 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea General.

 

ARTICLE 118

La Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol té les facultats de disposició econòmica, dins dels límits previstos en el seu pressupost, o d’aquells altres ingressos que hagi obtingut en l’exercici. la Junta pot acordar el traspàs de partides, mitjançant acord que consti en Acta.

La Junta Directiva pot transmetre o vendre bens immobles o prendre diners a préstec. Quan la seva quantia ultrapassi dins l’exercici l’import del 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti en balanç, a més de l’acord d’Assemblea General de la Federació Catalana d’Handbol serà imprescindible que l’operació tingui l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici, caldrà aplicar amb caràcter provisional la part proporcional de les xifres que com a despeses aprovés l’Assemblea com a pressupost per a l’any anterior, actualitzades segons la variació de l’índex del cost de la vida d’aquell exercici.

ARTICLE 119

El producte obtingut de l’alineació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en que es trobin ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora de bens de la mateixa aplicació, llevat que es disposi d’un informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

ARTICLE 120

1.  S’entén com a directiu o directiva la persona que formi part de la junta directiva de la Federació Catalana d’Handbol i inscrits en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

La mateixa consideració tindran les persones que siguin nomenades delegats/des territorials, amb independència que formin part o no de la junta directiva de la federació.

2. Queden exclosos d’aquesta qualificació els gerents, secretaris generals, directors generals, directors esportius o tècnics i totes les persones amb responsabilitats de gestió o direcció vinculades a l’entitat esportiva per una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de naturalesa contractual.

3. Els directius no han d’estar vinculats a entitats esportives per un contracte laboral de caràcter comú o especial, ni amb cap altra entitat instrumental de l’entitat esportiva.

4. La relació dels directius amb les entitats esportives és orgànica, no contractual, encara que hi hagi compensació econòmica.

5. En cas d’insolvència econòmica de la Federació Catalana d’Handbol, el seu òrgan d’administració, o bé, si s’escau, les liquidadores o els liquidadors, han de promoure el procediment concursal oportú davant el jutge competent.

ARTICLE 121

En cas d’infracció de les normes reglamentàries econòmiques que regulen la Federació Catalana d’Handbol, la Secretaria General de l’Esport ha de requerir d’ofici o a instància de qualsevol membre de l’Assemblea la correcció de les irregularitats o els incompliments detectats; en cas que no es resolguin en el termini que s’estableixi pot donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Anterior                       Següent                            Tornar a principi