TITOL VII -RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC

 

CAPITOL I.- Règim documental 

ARTICLE 110

1.Integren el règim documental de les federació catalana d’Handbol:

a) Els llibres d’actes, on és necessari consignar el contingut de les reunions de l’assemblea general i de la junta directiva, amb indicació de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords presos. Les actes les han de subscriure les persones que estableixin els estatuts, i en tot cas, el president i secretari de la junta directiva.

b) El registre de persones i entitats federades, on, mitjançant el fitxer adient o l’instrument idoni, s’han de fer constar de forma diferenciada els membres dels quals es consignen, com a mínim, la identificació de les persones físiques federades, la denominació de l’entitat o secció federada, els seus domicilis, el president de l’entitat o responsable de la secció adherida, les disciplines esportives que practiquen i, si s’escau, el número d’inscripció o adscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

c) Els llibres de comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmiques.

d) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es consideren oportuns per a un millor compliment dels objectius de la federació, atenent el que disposa el Decret 58/2010 en matèria de règim econòmic.

2. El fet de portar els llibres esmentats s’entén sens perjudici de les obligacions documentals que es derivin d’altres disposicions.

3. És vàlid portar els llibres esmentats mitjançant de procediments informàtics i qualssevol altres d’anàlegs que esdevinguin adients, sempre que posteriorment es procedeixi a enquadernar-los i legalitzar-los.

 

ARTICLE 111

La Federació Catalana d’Handbol farà diligències dels seus llibres al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa reguladora d’aquest registre. Així mateix, fan diligència dels llibres que duguin les seves delegacions territorials

 

CAPITOL II.- Règim econòmic 

ARTICLE 112

El sistema econòmic de la Federació Catalana d’handbol és el de pressupost i patrimoni propi, i s’hi apliquen les normes econòmiques que estableixen el Decret 58/2010 i les normes comptables del pla general de comptabilitat o adaptació sectorial vigent en cada moment.

ARTICLE 113

L’exercici social i econòmic de la Federació Catalana d’Handbol coincidirà amb la temporada esportiva, és a dir, serà de l’1 de setembre fins al 31 d’agost de l’any següent.

La Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol haurà de formular els comptes anuals de la Federació, dins els tres primers mesos després de la data de tancament de l’exercici, i presentar a l’Assemblea General, en el termini establert en els estatuts, i com molt tard dins dels sis mesos següents a la data de tancament, els comptes anuals que han de comprendre els documents establerts per la normativa comptable vigent a cada moment, i el pressupost per l’exercici següent.

Els comptes anuals i el pressupost han d’estar al domicili social un mínim de 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea General, a disposició de les persones o entitats amb dret de vot, els quals en podran demanar còpia, que se’ls haurà de lliurar abans de la seva celebració.

ARTICLE 114

El balanç de situació ha de confeccionar-se i de contenir tota la informació, establerta d’acord amb la normativa comptable d’aplicació a les Federacions Esportives.

ARTICLE 115

El compte de pèrdues i guanys, així com la liquidació del pressupost, han de confeccionar-se i de contenir tota la informació, establerta d’acord amb la normativa comptable d’aplicació a les Federacions Esportives.

ARTICLE 116

La memòria econòmica ha de contenir tota la informació obligatòria, i confeccionar-se d’acord amb la normativa comptable d’aplicació a les Federacions Esportives, i donarà explicació dels diferents punts de la comptabilitat d’obligada complimentació.

ARTICLE 117

Els comptes anuals de cada exercici, així com les subvencions oficials que ho requereixin, han de ser revisats per auditors de comptes independents, i donar-ne còpia a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’informe dels auditors, en els terminis legals establerts a la normativa d’aplicació.

ARTICLE 118

La Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol té les facultats de disposició econòmica, dins dels límits previstos en el seu pressupost, o d’aquells altres ingressos que hagi obtingut en l’exercici. la Junta pot acordar el traspàs de partides, mitjançant acord que consti en Acta.

La Junta Directiva pot transmetre o vendre bens immobles o prendre diners a préstec. Quan la seva quantia ultrapassi dins l’exercici l’import del 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti en balanç, a més de l’acord d’Assemblea General de la Federació Catalana d’Handbol serà imprescindible que l’operació tingui l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici, caldrà aplicar amb caràcter provisional la part proporcional de les xifres que com a despeses aprovés l’Assemblea com a pressupost per a l’any anterior, actualitzades segons la variació de l’índex del cost de la vida d’aquell exercici.

ARTICLE 119

El producte obtingut de l’alineació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en que es trobin ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora de bens de la mateixa aplicació, llevat que es disposi d’un informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

ARTICLE 120

1.  S’entén com a directiu o directiva la persona que formi part de la junta directiva de la Federació Catalana d’Handbol i inscrits en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

La mateixa consideració tindran les persones que siguin nomenades delegats/des territorials, amb independència que formin part o no de la junta directiva de la federació.

2. Queden exclosos d’aquesta qualificació els gerents, secretaris generals, directors generals, directors esportius o tècnics i totes les persones amb responsabilitats de gestió o direcció vinculades a l’entitat esportiva per una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de naturalesa contractual.

3. Els directius no han d’estar vinculats a entitats esportives per un contracte laboral de caràcter comú o especial, ni amb cap altra entitat instrumental de l’entitat esportiva.

4. La relació dels directius amb les entitats esportives és orgànica, no contractual, encara que hi hagi compensació econòmica.

5. En cas d’insolvència econòmica de la Federació Catalana d’Handbol, el seu òrgan d’administració, o bé, si s’escau, les liquidadores o els liquidadors, han de promoure el procediment concursal oportú davant el jutge competent.

ARTICLE 121

En cas d’infracció de les normes reglamentàries econòmiques que regulen la Federació Catalana d’Handbol, la Secretaria General de l’Esport ha de requerir d’ofici o a instància de qualsevol membre de l’Assemblea la correcció de les irregularitats o els incompliments detectats; en cas que no es resolguin en el termini que s’estableixi pot donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Anterior                       Següent                            Tornar a principi