ARTICLE 103

D’acord amb els articles 8 i 9 dels presents estatuts, per una millor organització i gestió, la Federació Catalana d’Handbol s’estructura mitjançant delegacions territorials que tindran, per delegació, les següents funcions:

a) La promoció, organització i control de les activitats pròpies en el seu àmbit geogràfic específic.

b) Representar, en nom de la Federació Catalana d’Handbol, dels clubs o les associacions i les agrupacions esportives del seu àmbit, davant les autoritats i els organismes oficials de la demarcació.

c) Sense contingut-derogat.

d) Divulgar i fer mantenir el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els reglaments esportius i associatius de la federació per part dels clubs, entitats esportives, esportistes, jutges i tècnics, directius i altres representacions dins el seu àmbit geogràfic.

e) Formular les propostes o iniciatives que creguin escaients a la Federació Catalana d’Handbol per a promoure o fomentar les activitats de les modalitats o disciplines esportives que practiquin.

f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els afers referents a les activitats de la modalitat o les disciplines pròpies de la Federació.

g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 104

Les delegacions territorials informaran de les seves activitats i iniciatives a la Federació Catalana d’Handbol, complint i executant les disposicions i normes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d’actuació.

ARTICLE 105

L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, establirà els recursos econòmics de que hagin de disposar les delegacions territorials, per dur a terme la seva actuació.

Les delegacions territorials estaran sotmeses al règim pressupostari de la Federació Catalana d’Handbol. En tot cas, els comptes que gestionin hauran d’estar sota el coneixement i control dels òrgans directius d’aquesta i s’incorporaran amb els justificants corresponents als seus comptes anuals, a fi que les auditories de comptes comprenguin la globalitat de l’activitat econòmica de la Federació Catalana d’Handbol, entenent l’activitat pressupostària com una unitat d’actuació.

ARTICLE 106

Les delegacions territorials remetran el projecte de pressupost de l’exercici i la liquidació de l’anterior, amb la documentació comprovatòria escaient, en els períodes que aquesta estableixi, a fi que siguin aprovats i adjuntats a la comptabilitat de la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 107

El delegat territorial serà nomenat per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol, una vegada escoltats els clubs de la seva demarcació territorial; serà membre de ple dret d’aquesta i caldrà la seva ratificació en la primera Assemblea General que es celebri.

ARTICLE 108

El delegat territorial, amb el vist-i-plau de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol, podrà nomenar membres col·laboradors pel seu àmbit territorial, amb el concurs i funcions que s’especifiquin en el reglament intern d’organització i funcionament, que no pot contradir en cap cas els estatuts i les normes de la Federació Catalana d’Handbol i haurà de ser aprovat per l’Assemblea General, amb l’informe de la seva Junta Directiva.

ARTICLE 109

El delegat territorial cessarà en el seu càrrec:

a) Per dimissió.

b) Per qualsevol de les causes previstes a l’article 52 i concordants dels presents estatuts, pels membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol.

c) Per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol, sempre després d’escoltar els clubs de la seva demarcació territorial, que haurà de ratificar-se a la primera Assemblea General que es celebri

Anterior                       Següent                            Tornar a principi