ARTICLE 98

L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària esportiva, correspon:

a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament del joc o competició, amb subjecció a les regles establertes per a la competició de que es tracti.

b) Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, que serà òrgan unipersonal o òrgan col·legiat, segons decideixi la junta directiva. Cas que sigui unipersonal, el membre haurà de ser llicenciat en dret. Cas que sigui col·legiat, serà de tres membres i, com a mínim, un d’ells haurà de ser llicenciat en dret. En ambdós casos, estarà assistit per un secretari amb veu i sense vot. El/s membre/s seran designats per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol i, cas que sigui col·legiat, d’entre els seus membres, cal nomenar un president.

Aquest òrgan convocat de la forma i periodicitat que s’estableixi per via reglamentària, ha de resoldre d’ofici o instància de part i per majoria, els afers de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva. El seu mandat és com a màxim de quatre anys, podent ser reelegits per mandats d’igual durada de manera indefinida.

c) Al Comitè d’Apel·lació, que serà òrgan unipersonal o òrgan col·legiat, segons decideixi la junta directiva. Cas que sigui unipersonal, el membre haurà de ser llicenciat en dret. Cas que sigui col·legiat, serà de tres membres i, com a mínim, un d’ells haurà de ser llicenciat en dret. En ambdós casos, estarà assistit per un secretari amb veu i sense vot. El/s membre/s seran designats per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol i, cas que sigui col·legiat, d’entre els seus membres, cal nomenar un president. El seu mandat és com a màxim de quatre anys, podent ser reelegits per mandats d’igual durada de manera indefinida.

ARTICLE 99

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i el Comitè d’Apel·lació són òrgans jurisdiccionals de la Federació Catalana d’Handbol que gaudiran d’absoluta independència respecte a la resta dels òrgans federatius.

ARTICLE 100

És competència del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva:

a) Resoldre, en primera instància, d’ofici o a instància de part interessada o a requeriment de l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, sobre els assumptes de la seva competència en matèria competitiva, la qual s’estén a conèixer i resoldre les qüestions de la naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport de l’handbol federat regulat per les normes d’aplicació federativa, i en matèria disciplinària esportiva, la qual s’estén a conèixer les accions o omissions contràries al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i de convivència esportiva, siguin o no comeses durant el transcurs d’un partit o competició de caire federatiu o homologat.

b) Resoldre sobre els assumptes en matèria disciplinària associativa, la qual s’estén a conèixer les accions o omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries de la federació, dels quals la junta directiva li dongui trasllat per al seu coneixement.

c) Informar la Junta Directiva sobre els recursos que es presentin contra les decisions del propi Comitè.

d) Emetre els informes que li sol·liciti la Junta Directiva o el Comitè d’Apel·lació.

ARTICLE 101

És competència del Comitè d’Apel·lació conèixer i resoldre per majoria, en segona instància, els recursos interposats, d’acord amb les normatives vigents, contra els acords del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la pròpia Federació, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i, contra les decisions dictades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.

Només es constituirà un únic Comitè d’Apel·lació per la Federació Catalana d’Handbol i es reunirà cada vegada que sigui necessari.

ARTICLE 102

Els Comitès col·laboraran a redactar les normes necessàries pel seu funcionament i l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Handbol haurà d’aprovar-les pel seu establiment.

Anterior                       Següent                            Tornar a principi