ARTICLE 125

Vies de dissolució

Les Federació Catalana d’Handbol es dissoldrà per decisió de l’assemblea general, adoptada amb els requisits i la majoria que estableix aquest Decret 58/2010, o per decisió judicial. La decisió de l’assemblea general ha d’anar precedida per la concurrència de les causes que preveu l’article següent.

ARTICLE 126

  1. Causes de dissolució

La Federació Catalana d’Handbol s’ha de dissoldre per les causes següents:

a) Per la revocació del reconeixement oficial de la federació, tret del supòsit que aquesta es transformi en una associació de règim general.

b) Per la paralització dels òrgans federatius de manera que el seu funcionament esdevingui impossible.

c) Per la seva fusió amb una altra federació esportiva catalana.

d) Per la seva integració en una altra federació esportiva catalana.

e) Per l’acord de l’assemblea general, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de 2/3 dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres amb dret a vot de l’assemblea.

f) Per resolució judicial.

g) Per qualsevol altra causa prevista en els estatuts o en l’ordenament jurídic vigent.

2. Procediment per acordar la dissolució i liquidació

  1. El president ha de convocar l’assemblea general perquè aquesta adopti el corresponent acord de dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui coneixement de l’existència de la causa determinant de la dissolució.
  2. Les persones federades i la mateixa Administració esportiva també poden requerir al president o presidenta perquè convoqui l’assemblea general si, al seu parer, concorre qualsevol de les causes que recull el punt 1 d’aquest article.
  3. En el cas que l’assemblea general no es convoqui o no s’arribi a l’acord, o l’acord sigui contrari a la dissolució, qualsevol federat o la mateixa Administració esportiva poden sol·licitar la dissolució judicial de la federació.
  4. El mateix òrgan d’administració de la federació està obligat a sol·licitar la dissolució judicial quan l’acord federatiu sigui contrari a la dissolució o no es pugui aconseguir.
  5. Han de respondre solidàriament els membres de l’òrgan d’administració que incompleixin l’obligació de convocar, en el termini de 2 mesos, l’assemblea general per acordar la dissolució o que no sol·licitin la dissolució judicial en el termini de 2 mesos a comptar des de la data prevista per a la celebració de l’assemblea general, si no s’ha constituït, o des del dia de celebració de l’assemblea general, quan l’acord sigui contrari a la dissolució.
  6. Inici de la liquidació

Un cop dissolta la federació s’obre un període de liquidació, tret dels supòsits de fusió o qualsevol altre supòsit de cessió global de l’actiu i passiu de la federació dissolta.

  1. Federació en liquidació

La Federació Catalana d’Handbol ha de conservar la seva personalitat jurídica mentre es trobi en procés de dissolució. Durant aquesta fase ha d’afegir la frase “en liquidació” a la seva denominació.

  1. Cessament de funcions de l’òrgan d’administració

Des del moment en què la federació esportiva catalana es declari en liquidació cal que cessi en les seves funcions l’òrgan d’administració i que les liquidadores i els liquidadors assumeixin les seves funcions. No obstant això, els integrants de l’òrgan d’administració han de prestar el seu concurs per a la realització efectiva de les operacions de liquidació.

  1. Nomenament de liquidadors

a) Cal designar-los a l’assemblea general.

b) El nombre de liquidadors ha de ser senar.

c) El nomenament i cessament dels liquidadors s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

d) En cas d’inexistència d’òrgan d’administració de la federació o d’abandonament de les seves funcions, l’Administració esportiva de la Generalitat, pot procedir al nomenament de liquidadors.

e) Intervenció pública a la liquidació

L’Administració esportiva de la Generalitat pot designar persones que s’encarreguin de controlar la liquidació amb la finalitat que vetllin pel compliment de la normativa.

f) Funcions dels liquidadors. Incumbeix als liquidadors de la federació:

a) Subscriure, en unió de l’òrgan d’administració, el balanç inicial de la federació en començar les seves funcions.

b) Dur i custodiar els llibres i correspondència de la federació i vetllar per la integritat del seu patrimoni.

c) Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries per a la liquidació de la federació.

d) Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s’han de vendre necessàriament en subhasta pública. Només procedeix la venda directa si ho autoritza la l’Administració esportiva de la Generalitat.

e) Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federatius.

f) Pagar els creditors.

g) Exercir la representació de la federació.

10. Els liquidadors són responsables davant la federació, els seus membres i terceres persones o entitats per qualsevol dany que causin per culpa o negligència greu en el desenvolupament dels seus càrrecs.

11, Balanç final. Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final que s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general i s’ha de remetre a l’Administració esportiva de la Generalitat.

12.Cessament dels liquidadors. La funció dels liquidadors finalitza per:

a) La realització de la liquidació.

b) La revocació dels poders que atorga l’assemblea general.

c) La revocació dels poders o inhabilitació per part de l’Administració esportiva de la Generalitat.

d) Decisió judicial.

13.Insolvència de la federació en liquidació. En cas d’insolvència de la federació, els liquidadors han de sol·licitar immediatament la declaració del concurs procedent.

14. Aplicació del patrimoni. En cas de dissolució de la Federació Catalana d’Handbol, el patrimoni net resultant de la liquidació l’ha d’aplicar l’Administració esportiva de la Generalitat, de forma preferent, per al foment i la pràctica de la corresponent modalitat esportiva.

Anterior                       Següent                            Tornar a principi