CAPÍTOL I.- El Comitè Tècnic i d’Activitats.

ARTICLE 90

El Comitè Tècnic i d’Activitats és un òrgan consultiu, de col·laboració tècnica i d’assessorament de la Federació Catalana d’Handbol i desenvoluparà una doble funció, amb les següents responsabilitats:

a) En l’ordre tècnic, contribuir al foment i millora tècnica de l’handbol amb l’estudi, el desenvolupament i l’execució de tots els aspectes tècnics, com conferències, jornades, seminaris o publicacions i treballs divulgatius, així mateix l’elaboració i la proposició de mesures o iniciatives de promoció. També, haurà d’establir la planificació que correspongui al seu àmbit. Inclou també, l’Escola de Tècnics, segons el que s’exposarà en aquests estatuts i les seves funcions.

b) En quant a l’ordre de les activitats, proposar el programa d’activitats i de competicions de les seleccions catalanes de les diferents categories, proposar a la Junta Directiva el nomenament dels seleccionadors, fer-se càrrec de l’organització, la supervisió, la direcció i el control de les competicions que es desenvolupin a Catalunya, estudiar els reglaments de competicions i proposar les modificacions que es creguin oportunes.

També, haurà de presentar propostes de millora per a l’organització i la promoció de l’handbol a Catalunya, com també, tenir cura de l’estudi i el desenvolupament de futures competicions a nivell general català.

c) La tasca la promoció i divulgació de l’handbol i totes aquelles qüestions que li siguin pròpies, referents a les categories denominades de «base» (fins a la categoria cadet). També, s’ocuparà de la coordinació i col·laboració amb les escoles, Consells Esportius i altres entitats que facin o vulguin desenvolupar l’handbol amb les categories citades.

ARTICLE 91

El Comitè Tècnic serà presidit per la persona que hagi designat la Junta Directiva. Pel seu funcionament, el Comitè Tècnic haurà d’establir les normes internes que consideri necessàries, que hauran d’ésser aprovades per la junta directiva i ratificades per l’assemblea general. Procurarà que en les reunions hi hagi una representació de l’Escola de Tècnics, delegacions territorials i també altres persones recomanades per la seva vàlua especial.

ARTICLE 92

L’Escola de Tècnics és un òrgan col·laborador de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol, que sota la supervisió i les directrius del Comitè Tècnic i d’Activitats té la responsabilitat de la formació i el reciclatge permanent de l’estament tècnic de la Federació, que comprèn les persones que en siguin tècnics i tècniques d’esport, els i les àrbitres, els tècnics i les tècniques de gestió i el professorat.

L’Escola de Tècnics desenvoluparà la seva activitat d’acord amb l’Escola Catalana de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

CAPÍTOL II.- El Comitè d’Àrbitres

ARTICLE 93

El Comitè d’Àrbitres és un òrgan tècnic, depenent de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol que designarà un o una dels deus membres per presidir-lo, que agrupa a totes les persones membres de l’organització arbitral, amb les següents funcions:

  1. Proposar a la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació dels i les àrbitres i anotadors, anotadores o cronometradors, cronometradores en les seves competicions.
  2. Arbitratge i control específic del desenvolupament i de les competicions, incloses en el calendari oficial de la Federació Catalana d’Handbol, d’acord amb les normes establertes reglamentàriament.
  3. Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les normes reglamentàries establertes per a les diferents competicions adoptant els acords pertinents a aquests efectes.
  4. Vetllar, sota la coordinació de l’Escola de Tècnics per la formació i actualització permanent de tots els seus i les seves membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves adients per al seu manteniment físic i tècnic, amb la finalitat d’aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació.
  5. Establir les diferents categories que calguin, d’acord amb els reglaments interns vigents.
  6. Establir els requisits de capacitat tècnica necessaris per l’obtenció del títol corresponent.
  7. Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol cregui escaient d’atorgar-li.

ARTICLE 94

El Comitè d’Àrbitres s’haurà de regir pel seu propi reglament, que determinarà els òrgans de govern, l’estructura territorial, les funcions i l’organització interna, que serà aprovat per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol i ratificat per l’Assemblea.

 

CAPÍTOL III.- EL Comitè d’Esport Base.

ARTICLE 95

Sense contingut- derogat

 

ARTICLE 96

Sense contingut -derogat

ARTICLE 97

Sense contingut-derogat

Anterior                       Següent                            Tornar a principi