CAPITOL I.- La gerència 

ARTICLE 86

El Gerent, si n’hi ha, és l’òrgan de gestió administrativa de les tasques que li encomani o faculti la Junta Directiva o el President de la Federació Catalana d’Handbol. També, és el cap de personal, responsable de la planificació, de la generació de nous recursos i del control de les instal·lacions que la Federació Catalana d’Handbol tingui cedides.

La seva figura no és obligatòria i serà contractat (o designat) per la junta directiva a proposta del president.

Serà un càrrec remunerat, preferiblement amb dedicació exclusiva, i tindrà a efectes legals la consideració pròpia de personal d’alta direcció.

No podrà ser membre de cap entitat, club o associació, així com tampoc podrà realitzar qualsevol activitat oficial de competició, tècnica o directiva vinculada a qualsevol entitat que pertanyi a la Federació Catalana d’Handbol

ARTICLE 87

Les funcions pròpies del Gerent de la Federació Catalana d’Handbol són:

a) Portar la comptabilitat i col·laborar amb el control econòmic de tots els seus òrgans.

b) Ostentar la prefectura del personal depenent, per delegació de la Junta Directiva.

c) Coordinar l’actuació dels seus diferents òrgans.

d) Desenvolupar les indicacions del Secretari respecte la preparació o despatx de tots els afers i de les reunions dels seus òrgans de govern i tècnics.

e) Rebre, expedir la correspondència oficial i portar el Registre d’entrada i sortida de la mateixa, amb la custòdia dels llibres, documents i segells oficials, i organitzar l’arxiu de la Federació Catalana d’Handbol, per delegació del Secretari.

f) Elaborar la memòria anual de les activitats esportives.

g) Col·laborar a controlar l’execució dels acords econòmics i de l’adequat compliment dels destins assignats a les subvencions.

h) Entaular accions i acords amb empreses i particulars per a l’obtenció d’ajudes, promocions i subvencions.

i) Representar a la Federació Catalana d’Handbol davant Autoritats, Organismes, Tribunals i particulars, per delegació del President o acord exprés de la Junta Directiva.

j) Ajudar a preparar, redactar les Actes i altres funcions pròpies del Secretari i del Tresorer, que se li encarreguin.

 

CAPITOL II.- La tresoreria 

ARTICLE 88

El Tresorer, haurà d’ésser un membre de la Junta Directiva, estarà subjecte al que es preveu a l’article 41 i concordats dels presents estatuts, i tindrà al seu càrrec la gestió econòmica de la Federació Catalana d’Handbol i les seves funcions seran les següents:

a) Controlar la comptabilitat i registrar-la als llibres establerts per la normativa vigent.

b) Controlar les despeses i els ingressos, realitzar la inspecció econòmica dels òrgans de la Federació i proposar mesures disciplinàries en cas d’infracció.

c) Proposar cobraments i pagaments.

d) Informar a la Junta Directiva dels afers econòmics pendents i proposar-ne les mesures pertinents.

e) Confeccionar, amb l’ajut del Gerent, el balanç o l’estat de comptes i el pressupost per presentar-los a la Junta Directiva.

f) Signar conjuntament amb el President, i/o altres persones autoritzades, els xecs i altres ordres de pagament.

 

CAPITOL III.- La secretaria

ARTICLE 89

El Secretari, haurà d’ésser un membre de la Junta Directiva, estarà subjecte al que es preveu a l’article 41 i concordats dels presents estatuts, i tindrà al seu càrrec la gestió administrativa de la Federació Catalana d’Handbol.

Actuarà com a Secretari de l’Assemblea, de la Junta Directiva, de la Comissió Gestora, si s’escau, i de la Junta Electoral. Tindrà les funcions de federat, assessor i més específicament:

a) Preparar les sessions dels òrgans de representació i govern, vigilant pel compliment dels acords d’aquests.

b) Aixecar actes de les sessions dels òrgans col·legiats de la Federació Catalana d’Handbol, indicant el nom de les persones que hagin intervingut i les demés circumstàncies que es considerin oportunes, així com el resultat de les votacions i, en el seu cas, indicació dels vots particulars contraris als acords adoptats.

c) Expedir les certificacions oportunes i controlar els llibres, registres i documents oficials federatius.

Anterior                       Següent                            Tornar a principi