TITOL II – ORGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

 

CAPÍTOL I.- Assemblea General 

ARTICLE 22

L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern i representació de la Federació Catalana d’Handbol, constituïda amb criteris de representació democràtica dels membres de cada estament, i els seus acords són vinculants per a tots els seus òrgans, Clubs afiliats o adherits i per a la resta de membres dels altres estaments.

ARTICLE 23

La composició de l’Assemblea General ser la següent:

a) El President de la Federació Catalana d’Handbol.

b) Els Clubs esportius o associacions esportives afiliades, sempre que constin inscrites al Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. Les entitats privades no esportives han de tenir adscrita en el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i tenir una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.

La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat.

La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre, o bé mitjançant apoderament davant el Secretari o Secretària, que s’encerregarà del corresponent Registre d’apoderaments.

c) Un representant per a cadascun dels estaments de jugadors, àrbitres i tècnics, sempre que siguin majors d’edat i que estiguin en possessió de la llicència federativa preceptiva, hagin participat en la totalitat d’una competició oficial de la FCH durant la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de la convocatòria d’eleccions. En el cas de l’estament de tècnics, hauran d’estar en possessió d’un títol oficial establert dins de la formació federativa oficial. El nomenament de l’Assemblea serà personal i el seu mandat pel mateix temps que la Junta Directiva de la FCH.

ARTICLE 24.

El vot a l’Assemblea general és indelegable

ARTICLE 25

L’elecció dels representants pels estaments d’entrenadors, jugadors i àrbitres haurà de ser personal. Per tant, els membres que els designin no podran delegar en una altra persona l’assistència a l’assemblea corresponent. La representació esmentada s’obtindrà per sufragi universal, secret, directe i particular entre cada un dels membres dels tres estaments, que siguin majors d’edat i estiguin en possessió de la llicència corresponent per la temporada esportiva que es celebri procés electoral.

La pèrdua de les condicions per ser representant, posterior a la seva elecció, no perjudicarà el desenvolupament de les seves obligacions fins el final del mandat.

A més, s’haurà d’escollir un suplent per a cada grup, competició o categoria indicades, en previsió de futures renúncies, i també, per a cada un dels tres estaments.

Els elegits podran renunciar a la condició d’assembleista mentre ho comuniquin per escrit amb sis mesos d’antelació a la Federació Catalana d’Handbol en qualsevol assemblea que es pugui dur a terme. En aquest cas, caldrà nomenar nou assembleista el primer suplent de l’estament que representava el renunciant, segons els dels grups exposats o, en cas de no poder accedir, d’entre els suplents en general.

ARTICLE 26

Tots els membres de l’Assemblea tindran veu i vot que hauran d’exercir individualment i indelegable. El gerent de la Federació, si n’hi ha, tindrà veu però no vot dins de les assemblees generals.

ARTICLE 27

No obstant l’exposat a l’article anterior, els clubs amb la condició d’afiliats tindran el següents vots:

 • D’un a cinc equips que participin en les competicions oficials de la FCH: 1 vot
 • De sis a deu equips que participin en les competicions oficials de la FCH: 2 vots
 • D’onze equips en endavant que participin en les competicions oficials de la FCH: 3 vots.

Aquesta gradació o possibilitat de vots addicionals no tindrà efecte amb el supòsit d’emissió de vot per a les eleccions de la Junta Directiva i per un vot de censura.

ARTICLE 28

Els membres de la Junta Directiva, els delegats territorials, els presidents o representants acreditats de les seccions esportives de les entitats legalment constituïdes que tinguin la consideració d’adherits, les persones que siguin requerides pel President de la Federació Catalana d’Handbol i les altres persones que estableixin els estatuts, podran assistir a l’Assemblea amb dret a veu però sense vot.

ARTICLE 29

L’assemblea general té les següents competències amb caràcter general:

a) Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut.

b) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic.

c) Aprovar el pressupost de l’exercici següent.

d) Aprovar el pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial. Les modificacions puntuals del calendari esportiu no necessiten la convocatòria d’una nova assemblea general.

e) Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i calendari electoral i escollir els membres de la junta electoral.

f) Elegir els membres, respectant el principi de paritat, que han de formar part de la junta directiva i ratificar els nomenaments provisionals a què fa referència el Decret 58/2010.

g) Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.

h) Resoldre les propostes que les entitats esportives afiliades vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tinguin el recolzament del 10% del total d’assembleistes i es presentin per escrit.

i) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.

j) Aprovar el vot de censura.

k) Fixar el preu de les llicències.

l) Establir les quotes de les targetes recreatives o de serveis.

m) Establir quotes extraordinàries o derrames.

n) Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners en préstec, el valor dels quals superi el 25% del pressupost anual de l’exercici. Caldrà també informe preceptiu favorable de l’Administració esportiva de la Generalitat.

o) Proposar la incorporació o segregació d’alguna disciplina esportiva o la fusió amb una altra federació.

p) Dissoldre la federació.

q) Totes les que necessitin, per la seva gran transcendència, l’aprovació de l’assemblea general.

ARTICLE 30

Classes d’assemblees generals

L’assemblea general es pot convocar amb caràcter ordinari o extraordinari segons les normes que s’estableixen a continuació:

a) Són ordinàries les assemblees generals que han de convocar anualment la Federació Catalana d’Handbol preceptivament per conèixer i decidir sobre les matèries que se citen als apartats a), b), c), d) i k) de l’article anterior.

b) Són extraordinàries la resta d’assemblees generals que es convoquen.

c) Les assemblees ordinàries s’han de dur a terme necessàriament en els 6 mesos naturals posteriors a la finalització de l’exercici

ARTICLE 31

Convocatòria

La convocatòria de les assemblees ha de respectar les normes següents:

La convocatòria de les assemblees generals s’ha de dur a terme per acord de la junta directiva, per iniciativa del president o presidenta, o a petició dels assembleistes que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l’assemblea general. En aquest darrer cas, s’ha de convocar en el termini de 15 dies naturals des del dia en què la junta directiva rep la sol·licitud.

ARTICLE 32

Si no es convoca l’assemblea general, l’Administració esportiva de la Generalitat, prèvia petició de la part interessada, o bé d’ofici, ha de requerir a l’òrgan competent de la Federació que la dugui a terme. El fet que l’òrgan competent no procedeixi a la convocatòria en el termini de 15 dies naturals, després que li ho requereixin, faculta l’Administració esportiva de la Generalitat per convocar directament els membres de l’assemblea i a adoptar tots els acords que esdevinguin necessaris. La previsió anterior s’entén amb independència de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar de l’omissió esmentada.

ARTICLE 33

 1. Entre la convocatòria de l’assemblea general i la seva realització han de transcórrer com a mínim 30 dies naturals i un màxim de 40.

Les convocatòries s’han de realitzar mitjançant un escrit adreçat a cadascun dels membres i s’hi ha d’indicar la data, l’hora i el lloc on es durà a terme l’assemblea general. També ha d’incloure l’ordre del dia i cal anunciar-ho com a mínim en una publicació diària d’àmbit català i al web de la federació.

 1. Els membres de l’assemblea general poden proposar la inclusió de temes nous i adoptar-hi acords, sempre que es compleixin les garanties següents:

a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de l’assemblea general.

b) Es tracti d’assumptes amb caràcter urgent.

c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels membres presents.

ARTICLE 34

 1. La informació quant a les matèries que són objecte de l’assemblea general s’ha de posar a disposició dels membres a la seu de la Federació i de les delegacions territorials des de la convocatòria de l’assemblea general.
 2. Els estatuts de les federacions esportives catalanes poden preveure la possibilitat que, a més dels temes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria, els membres de l’assemblea general puguin proposar la inclusió de temes nous i adoptar-hi acords, sempre que es compleixin les garanties següents:

a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de l’assemblea general.

b) Es tracti d’assumptes amb caràcter urgent.

c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels membres presents.

ARTICLE 35

Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels seus membres. En segona convocatòria seran vàlides qualsevol que sigui el nombre d’assistents.

ARTICLE 36

Els acords de les assemblees generals s’han d’adoptar per majoria dels vots presents en el moment de la votació, a excepció d’aquells acords en que calgui una majoria qualificada dels dos terços dels vots dels membres presents a l’assemblea, que seran els que corresponguin els senyalats amb la lletra i), j), o) i p) de l’article 29 i que en cas de dissolució de la Federació ha de representar més del 50% dels membres de ple dret.

ARTICLE 37

El/la president/a ha de presidir l’assemblea general i pot estar acompanyat per la resta de components de la junta directiva de la federació. Ha d’actuar com a secretari/ària de l’assemblea general el secretari/ària de la junta directiva de la federació o qui el/la substitueixi, que ha d’estendre l’acta corresponent. El/La president/a, o qui el/la substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar la paraula, fixar els torns màxims d’intervencions, ordenar les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre de la reunió. Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera greu l’ordre o que impossibiliten la realització o continuïtat de l’assemblea general, la pot suspendre. En aquest cas, ha de preveure i comunicar a l’assemblea general la data de reinici, que tindrà lloc en un termini no superior a 15 dies naturals.

ARTICLE 38

L’acta la pot aprovar l’assemblea general o bé, per delegació, els interventors, que en nombre de 2 hagi designat l’assemblea general, en un termini màxim de 30 dies naturals. Els interventors han de signar l’acta juntament amb el/la president/a i el/la secretari/ària, acta de la que se n’informarà als membres de l’assemblea

ARTICLE 39

Les actes de les assemblees hauran de recollir el nom de tots els assistents, com també, la qualitat de llur representació, un escuet resum dels debats i els acords presos amb indicació del resultat de les votacions, si s’han hagut de fer.

Qualsevol membre de l’Assemblea podrà sol·licitar que el vot advers emès sobre una determinada proposta consti en acta.

 

CAPITOL II.- Junta Directiva

ARTICLE 40

 1. La Junta Directiva és l’òrgan de govern, de gestió i d’administració de la Federació Catalana d’Handbol que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la federació i gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’assemblea general.
 2. L’admissió d’entitats afiliades, la convocatòria de les assemblees generals i la presentació a l’assemblea general ordinària de la documentació que s’ha de sotmetre a aprovació és competència de la junta directiva.

ARTICLE 41

 1. La Junta Directiva està integrada per un nombre de 25 membres i s’ha de composar d’un president, que serà el President de la Federació Catalana d’Handbol, d’un a cinc vice-presidents, un Secretari, un Tresorer i disset vocals
 2. La junta directiva s’ha de compondre, com a mínim, d’un/a president/a, que serà el/la president/a de la Federació Catalana d’Handbol, d’un o més vicepresidents, d’un/a secretari/ària, un/a tresorer/a i d’un o més vocals.
 3. Tots els càrrecs són honorífics, però es pot establir una compensació econòmica a favor d’algun dels membres de la junta directiva, en especial el President, sempre que s’acordi i es quantifiqui expressament a l’assemblea general. La compensació econòmica, que sempre serà limitada, no es pot satisfer en cap cas amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la federació. A aquest efecte, la federació informarà d’aquests acords de l’assemblea general a l’Administració esportiva de la Generalitat.
 4. La Junta directiva pot delegar algunes de les seves funcions en una comissió executiva designada en el seu si.

ARTICLE 42

Com a mínim la Junta Directiva s’ha de reunir una vegada cada trimestre.

A més dels membres d’aquesta, assistirà a les reunions el Gerent de la Federació Catalana d’Handbol, si n’hi ha, i les persones que la Junta Directiva autoritzi, pel seu assessorament o informació, sempre amb veu però sense vot.

ARTICLE 43

La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del president. Els membres de la junta, en nombre d’un terç, també, tenen la facultat de poder exigir-ne la convocatòria que en aquest cas s’ha de realitzar dins els 5 dies següents a la petició, i la celebració de la reunió en un termini no superior als 15 dies des de la petició. En cas que no es convoqui dins el termini, pot convocar la reunió el membre de la Junta amb més edat dels sol·licitants.

ARTICLE 44

La convocatòria de la Junta Directiva s’haurà de fer pública amb una antelació mínima de cinc dies i incloure-hi l’ordre del dia. Cada membre podrà sol·licitar la inclusió de determinades propostes en el temari, però les haurà de presentar abans de la convocatòria a la Secretaria de la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 45

El president haurà de presidir les reunions, dirigir-ne els debats assenyalant les normes d’ordre a seguir, i sotmetent els acords a votació quan ho cregui necessari. Així mateix, haurà d’adoptar les mesures oportunes per aconseguir la màxima eficàcia i el màxim ordre en les reunions.

ARTICLE 46

 1. Per constituir la Junta Directiva, cal que hi assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords s’han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot del president serà diriment en cas d’empat.
 2. S’entén vàlidament constituïda la junta directiva, tot i que no hi hagi convocatòria prèvia, si concorren tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.
 3. Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi garantida en tot cas l’autenticitat dels que intervenen en l’adopció de les decisions, la junta directiva pot adoptar els seus acords per correu electrònic, fax, videoconferència i mitjans tècnics anàlegs. En aquests supòsits, la corresponent acta es redacta junt amb els justificants de fax, correus electrònics o suports corresponents.
 4. Aquesta possibilitat és extensible a la resta d’òrgans complementaris de què disposi la junta directiva.

ARTICLE 47

Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l’acta el vot que puguin emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació de forma succinta.

ARTICLE 48

El secretari, a cada reunió haurà d’aixecar acta dels acords adoptats. L’acta quedarà signada amb el vist-i-plau del president i s’aprovarà en la propera reunió.

 

 

ARTICLE 49

El vice-president ha de substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia. Si n’hi ha més d’un, el de major grau, i en cas d’impossibilitat del vice-president o vice-presidents d’ocupar aquest càrrec, el substituirà el membre de la junta de més edat.

Les funcions genèriques dels membres de la Junta Directiva, que no tinguin un dels càrrecs anomenats anteriorment seran determinades per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 50

El president elegit de la Federació Catalana d’Handbol ha de cessar tot tipus d’activitats competitives de caràcter federat, tècniques i directives en l’esport específic i en l’àmbit territorial de la Federació Catalana corresponent.

ARTICLE 51

La durada dels càrrecs de la Junta Directiva serà de quatre anys, tots els càrrecs són reelegibles, sense cap limitació, i , en tot cas, la seva renovació és total.

ARTICLE 52

S’entén que el cessament de la junta directiva de les Federació Catalana d’Handbol es produeix per les causes següents:

a) Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 50% dels membres, i també si s’arriba a aquest percentatge per cessament o dimissió de forma individualitzada.

b) Aprovació del vot de censura que preveu el Decret 58/2010.

c) Per finalització del mandat.

Els membres de la junta directiva han de cessar individualment per causes idèntiques a les assenyalades a l’apartat anterior.

ARTICLE 53

La suspensió temporal de les funcions de membres de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:

a) Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la junta directiva.

b) Per acord de la junta directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la junta. Aquesta suspensió ha de ser durant el temps de la instrucció de l’expedient.

c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.

d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de junta directiva.

 

CAPITOL III.- Procediment electoral 

ARTICLE 54

Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret pels membres de l’Assemblea General, per majoria de vots i amb representació i acceptació prèvia de candidatures.

ARTICLE 55

Per poder ser candidat a President o a membre de la Junta Directiva cal complir les següents condicions:

a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.

b) Ser major d’edat.

c) Estar en ple ús dels drets civils.

d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma en el moment de la convocatòria del procés electoral, dictada per l’òrgan competent.

A més a més de les condicions anteriors, també, s’haurà d’acreditar haver estat un mínim de cinc anys dins l’handbol català, per ser candidat a President, sense que es tingui en compte que sigui de manera seguida, alterna o immediatament anterior a la presentació de la candidatura.

ARTICLE 56

 1. La convocatòria per a l’elecció dels membres de la junta directiva de les Federació Catalana d’Handbol s’ha de dur a terme mitjançant acord de l’assemblea general convocada a l’efecte.
 2. L’ordre del dia ha de recollir les propostes del procediment que cal seguir per a l’elecció, la del reglament i calendari electoral i de nomenament de la junta electoral, que ha d’estar integrada per 3 membres titulars i una llista àmplia de suplents.

El nomenament dels membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els membres presents de l’Assemblea general.

 1. Entre el dia en què es pren l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.

ARTICLE 57

 1. El cens per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva l’ha de proclamar la junta electoral.
 2. El Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de remetre a la junta electoral, si aquesta última ho requereix, una certificació amb totes les entitats que s’hi troben inscrites. El requeriment de la junta electoral ha d’anar acompanyat de la relació d’entitats afiliades a la federació.
 3. Així mateix, el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de comprovar l’estat d’actualització de la junta directiva de cada entitat del cens electoral i, si s’escau, afegir-hi el nom de la persona que exerceix la representació legal de l’entitat.

ARTICLE 58

 1. Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec en el termini que fixi l’assemblea. A l’acte de constitució han d’escollir el president o presidenta. Ha d’actuar com a secretari/ària de la junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la federació, i ha d’estendre acta de totes les reunions i acords que prengui la junta electoral, amb el vistiplau del president o presidenta.
 2. La junta electoral que es constitueix d’aquesta manera ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a la finalització del procés electoral.
 3. El càrrec de membre de la junta electoral és incompatible amb la condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat i amb la del membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents escollits.
 4. Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la junta electoral es neguen a prendre possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres que designi la junta directiva o, si s’escau, la comissió gestora.
 5. La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a petició de la Junta Electoral o dels membres de la Junta Directiva que restin en els seus càrrecs o de la Comissió Gestora, a manca d’això, poden enviar els seus respectius representants per tal de vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquests representants poden estar presents en les deliberacions de la junta electoral.

ARTICLE 59

La junta electoral té les funcions següents:

a) Aprovar el cens electoral.

b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.

c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.

d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar presents durant tot el procés electoral.

e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin legalment.

f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions i els seus resultats.

La junta electoral té el deure de facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.

ARTICLE 60

Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de presentar en un termini màxim de 3 dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la junta electoral, que és executiva, s’ha de dictar en els 3 dies hàbils posteriors.

ARTICLE 61

Contra els acords de les junta electoral de la federació es pot interposar els recursos que preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva.

ARTICLE 62

Les eleccions es realitzaran mitjançant el sistema de candidatures exclusivament tancades, en la qual necessàriament haurà de figurar la provisió dels càrrecs de president, vice-presidents, secretari i tresorer i vocals electes.

ARTICLE 63

Candidatures

 1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de membres de l’assemblea general que representin, com a mínim, el 10% del total de vots de l’assemblea general, tenint en compte que tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures.

ARTICLE 64

 1. Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta directiva.
 2. Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids.

Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una nova votació entre les candidatures empatades el setè dia següent, al mateix lloc i hora i en iguals condicions.

 1. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral i, si s’escau, els membres de la junta directiva que no hagin cessat, han de constituir una comissió gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la federació i convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.
 2. Les candidatures han d’incorporar persones en representació dels territoris.

ARTICLE 65

Si un membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.

ARTICLE 66

L’acte de les votacions serà controlat per la Junta Electoral i, si s’escau, també, pels interventors designats pels candidats, que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.

No seran admesos els vots per correu ni per delegació. La representació, quan no l’assumeixi el president de l’entitat, haurà d’acreditar-se mitjançant acord de la Junta Directiva, i en cap cas no s’admetrà més d’una representació per persona.

ARTICLE 67

Sense contingut-derogat

ARTICLE 68

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la junta electoral s’ha de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents a les candidatures presentades, al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i, si s’escau, a la Federación Española de Balonmano

ARTICLE 69

Contra l’acta de proclamació conjunta de les candidatures guanyadores es podran interposar el recurs previst a l’article 61 dels presents estatuts.

ARTICLE 70

Sense contingut-derogat

ARTICLE 71

Sense contingut-derogat

 

CAPITOL IV.- Provisió de vacants a la Junta Directiva 

ARTICLE 72

La Junta Directiva i el president, segons correspongui, de la Federació Catalana d’Handbol provisionarà transitòria els càrrecs vacants a la Junta Directiva, ja sigui perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d’algun dels seus membres.

ARTICLE 73

El càrrec de president serà l’únic que haurà de ser cobert immediatament d’acord amb el que disposa l’article 49 dels presents estatuts, llevat els supòsits establerts en els articles 76 i 77 d’aquests estatuts.

ARTICLE 74

Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, però no el president, aquest ha d’acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera Assemblea General que realitzi la Federació Catalana d’Handbol.

ARTICLE 75

Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, incloent-hi el president, correspon als membres no afectats decidir la provisió transitòria de vacants, decisió que també ha de ser ratificada en la propera Assemblea General que es realitzi, sense perjudici del que disposa l’article 49 d’aquests Estatuts.

ARTICLE 76

Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta Directiva, incloent-hi el president, l’Assemblea General elegirà una Comissió Gestora amb l’objecte d’administrar transitòriament la Federació Catalana d’Handbol, convocar i realitzar noves eleccions en un termini de tres mesos.

ARTICLE 77

En el cas que les vacants afectin més del 50% dels membres de la Junta Directiva, però no el president, aquest juntament amb els membres que restin als càrrecs directius es constituiran en Comissió Gestora amb l’objecte establert en l’article precedent.

ARTICLE 78

Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per ocupar-los, ho són només pel que resti de mandat al càrrec i sense que s’alteri el temps establert per al mandat de la junta directiva.

En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d’un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat del designat per substituir-lo s’ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió, sense que pugui excedir del mandat natural del substituït.

ARTICLE 79

De constituir-se la Comissió Gestora en el supòsit previst a l’article 76 d’aquests estatuts, la seva composició ha de ser d’un nombre no inferior a cinc, elegits d’entre els membres de l’assemblea.

La Comissió Gestora ha d’exercir totes les facultats de govern, administració i representació que corresponen a la Junta Directiva, d’acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de la Federació Catalana d’Handbol i a la protecció dels seus interessos, durant el període transitori màxim de tres mesos en el qual haurà de convocar i realitzar noves eleccions.

 

CAPITOL V.- Vot de censura. 

ARTICLE 80

Per tal de poder sol·licitar un vot de censura contra el/la president/a de la Federació Catalana d’Handbol, o contra la totalitat de la junta directiva o contra qualsevol dels membres, és necessari sol·licitar-ho a través d’un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants, per la majoria dels membres de la mateixa junta directiva o bé, com a mínim, pel 15% dels membres de l’assemblea general.

ARTICLE 81

Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la secretaria de la federació esportiva, cal constituir, dins del termini dels 10 dies següents, una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva que en surtin designats, els 2 primers signants de la sol·licitud i 1 delegat que designi la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que serà el/la president/a.

ARTICLE 82

Després que la mesa comprovi l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats en l’article 80 i dins del termini màxim de 5 dies naturals, la junta directiva ha de convocar l’assemblea general, de manera que tingui lloc en un termini no inferior a 10 dies naturals ni superior a 20, a comptar des del dia següent de la convocatòria, amb la finalitat de dur a terme l’acte de votació, prèviament al qual han de tenir veu els representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats

ARTICLE 83

L’assemblea general i l’acte de votació s’han de controlar des de la mesa esmentada a l’article 81, que ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir, tot tenint en compte que els seus acords són immediatament executius i sense que la votació s’interrompi ni es pugui suspendre per aquesta raó. Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar de l’escrutini i del recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es poden interposar els recursos procedents.

ARTICLE 84

 1. El vot de censura només es pot acordar per votació favorable dels 2/3 dels membres de l’assemblea general presents que han exercit el dret a vot.
 2. Un cop acordat el vot de censura, el/la president/a, la junta directiva o els membres a qui afecti han de cessar automàticament i cal aplicar el règim de transició previst estatutàriament.

ARTICLE 85

 1. En cas que la junta directiva no nomeni els membres de la mesa o no convoqui l’assemblea general, la Secretaria General de l’Esport, a petició dels 2 primers signants de la sol·licitud, pot requerir a la junta directiva que ho dugui a terme. Si es fa cas omís d’aquest requeriment, la Secretaria General de l’Esport ha de nomenar discrecionalment els membres de la mesa que faltin o, si s’escau, convocar directament l’assemblea general amb la finalitat de dur a terme l’acte de votació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que calgui aplicar.
 2. En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou vot fins que transcorri un termini de 2 anys des de la realització de l’assemblea general en què s’hagi rebutjat.
 3. En el cas que el vot de censura vagi contra el president o la junta directiva, és obligatori que el vot de censura contra la junta directiva ha d’incloure la proposta de designació d’una nova junta directiva.
 4. No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de l’elecció d’una nova junta directiva.

Anterior                       Següent                            Tornar a principi