CAPITOL I.- Denominació i objecte associatiu. 

ARTICLE 1

La Federació Catalana d’Handbol és una entitat privada d’interès públic i social, sense afany de lucre, dedicada a la promoció, gestió i coordinació de l’handbol i handbol platja, a l’àmbit de Catalunya, constituïda per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, i per esportistes, tècnics i àrbitres.

ARTICLE 2

La Federació Catalana d’Handbol gaudeix de personalitat jurídica amb capacitat d’obra plena per al compliment dels seus fins i tindrà patrimoni propi i independent del que tinguin els seus associats.

ARTICLE 3

La Federació Catalana d’Handbol regularà la seva estructura interna i funcionament pels presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i altres òrgans competents de conformitat amb els principis de representació democràtica dels seus membres, es regirà pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, pel Decret 58/2010 i disposicions complementàries d’obligatòria observació.

ARTICLE 4

La Federació Catalana d’Handbol forma part de la Real Federación Española de Balonmano i participarà en l’activitat esportiva d’àmbit estatal; ostentarà la representació única i exclusiva d’aquesta a Catalunya i, també, assumeix la representació catalana de l’handbol dintre de l’estat espanyol i a nivell internacional.

La Federació Catalana d’Handbol és l’única competent per organitzar, controlar, gestionar, promocionar i reglamentar l’handbol a Catalunya, amb excepció de les competicions d’àmbit estatal o internacional.

ARTICLE 5

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la Federació Catalana d’Handbol.

 

CAPÍTOL II.- Domicili 

ARTICLE 6

La Federació Catalana d’Handbol, estarà domiciliada a Sant Joan Despí, Passeig del Canal, 39, Baixos.

L’Assemblea General podrà modificar aquest domicili, de conformitat amb els presents Estatuts, sempre que la seva seu social estigui a Catalunya.

CAPÍTOL III.- Estructura territorial. 

ARTICLE 7

La Federació Catalana d’Handbol té jurisdicció dins el territori de Catalunya per a l’exercici de les seves competències i funcions pròpies, haurà d’actuar en coordinació i col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport i en coordinació amb les delegacions territorials federatives en les quals s’organitza territorialment.

ARTICLE 8

La Federació Catalana d’Handbol s’estructurarà mitjançant delegacions territorials, sempre que les necessitats de l’handbol així ho aconsellin pel seu desenvolupament i sigui establert per acord de la seva Junta Directiva i posterior ratificació de l’Assemblea General.

Per les actuals necessitats d’organització i coordinació, la Federació Catalana d’Handbol s’estructurarà en quatre delegacions territorials, que són les de : Girona, Tarragona, Lleida i Catalunya Central, i es regiran totes elles i els seus òrgans federatius pels presents estatuts.

ARTICLE 9

Les delegacions territorials per elaborar plans d’actuació dins de l’àmbit del seu territori hauran d’estar en coordinació amb les directrius de la Federació Catalana d’Handbol i hauran de ser aprovats definitivament per aquesta, d’acord amb els articles 104, 105 i 106 d’aquests estatuts.

ARTICLE 10

Segons les necessitats, imatge i beneficis per l’handbol, la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol podrà acomodar el nom de les delegacions amb la paraula o expressió que sigui més adient per cadascuna d’aquestes, sense modificació de les obligacions i drets que s’estableixen en els presents estatuts, previ acord de l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL IV.- Àmbit personal. 

ARTICLE 11

Resten sotmesos a la disciplina de la Federació Catalana d’Handbol els seus directius i els de les delegacions territorials, els jugadors, els entrenadors, els directius i oficials dels Clubs, els àrbitres, anotadors i cronometradors, així com també, tots els clubs i les associacions afiliats.

Quan aquestes persones físiques o jurídiques actuïn en competicions oficials d’àmbit estatal o internacional s’hauran de sotmetre a allò que determinin les disposicions i competències de les corresponents federacions organitzatives en matèria competitiva i disciplinària.


 

ARTICLE 12

Les entitats afiliades a la Federació Catalana d’Handbol s’hauran de regir pels seus propis estatuts i reglaments de règim intern i, subsidiàriament, es regiran per la normativa legal vigent i pels presents estatuts, en tot el que no es contempli en aquelles normes.

ARTICLE 13

Qualsevol persona que vulgui participar a les competicions que organitza la Federació Catalana d’Handbol, han de disposar d’una llicència, que es tramitar per cada temporada esportiva, sempre que compleixin els requisits fixats per l’Assemblea General per cada estament, que hauran d’estar uniformats i amb criteris generals pels col·lectius, disposin de l’assegurança esportiva reglamentària i no estiguin sancionats o inhabilitats.

Tots els membres federats que siguin admesos tindran els drets i deures que s’estableixin en aquests estatuts.

 

CAPÍTOL V.- Competències i funcions. 

ARTICLE 14

Funcions de les Federació Catalana d’Handbol

  1. Correspon a la Federació Catalana d’Handbol la realització de les funcions següents, entre d’altres:

a) La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats, disciplines i especialitats esportives a Catalunya.

b) L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives oficials de Catalunya.

c) La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport.

d) La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport.

e) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport.

f) L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.

g) La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.

h) La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’estat espanyol com internacionalment.

i) L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de la modalitat o disciplina corresponent, així com la preparació necessària.

j) L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.

k) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar i universitari.

l) Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals.

m) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment.

n) El control, en primera instància, dels processos electorals de la Federació.

o) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.

p) Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.

q) Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la pràctica esportiva.

r) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives previstes.

2. La Federació Catalana d’Handbol pot realitzar aquestes funcions en col·laboració amb l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

3. Convenis de col·laboració i cooperació. Contractes-programa

a) La Federació Catalana d’Handbol desenvolupa les seves funcions en coordinació amb l’Administració esportiva de la Generalitat. A aquest efecte, pot subscriure convenis de col·laboració amb l’objectiu de determinar els objectius, programes esportius, pressupostos i altres. Aquests convenis tenen naturalesa jurídico-administrativa.

b) La Federació Catalana d’Handbol també pot subscriure contractes programa amb l’Administració esportiva que han d’incloure, com a mínim, les seves previsions de finançament, els objectius concrets o quantificables que s’han d’assolir, i els mecanismes d’avaluació i auditoria d’aquests objectius.

c) La Federació pot concertar convenis de col·laboració o cooperació amb les entitats esportives públiques o privades radicades dins o fora de Catalunya per al desenvolupament d’activitats i competicions esportives comuns.

ARTICLE 15

La Federació Catalana d’Handbol podrà participar en competicions d’àmbit internacional segons el que estableixin les disposicions vigents, però haurà d’informar-ne a la Secretaria General de l’Esport i a la UFEC, i l’escut o símbols federatius hauran de fer-se constar a l’uniforme dels esportistes que formin part de les seleccions catalanes.

 

CAPÍTOL VI.- Estructura orgànica. 

ARTICLE 16

Pel desenvolupament de les seves funcions, la Federació Catalana d’Handbol comptarà amb els següents òrgans:

a) Òrgans de representació i govern.

b) Òrgans d’administració i gestió.

c) Òrgans consultius i tècnics.

d) Òrgans jurisdiccionals.

ARTICLE 17

Els òrgans de representació i govern de la Federació Catalana d’Handbol són l’Assemblea General i la Junta Directiva

ARTICLE 18

Són òrgans d’administració i gestió de la Federació Catalana d’Handbol, la Gerència, que no serà potestativa i serà decisió de crear-la de la Junta Directiva amb ratificació posterior, si s’escau, de l’Assemblea General, la Secretaria i la Tresoreria.

ARTICLE 19

Són òrgans consultius i tècnics de la Federació Catalana d’Handbol els Comitès que col·laboren i assessoren a l’Assemblea General, la Junta Directiva o al seu President i, obligatòriament, hauran de constituir-se:

1.- El Comitè tècnic i d’activitats.

2.- El Comitè d’àrbitres.

3.- Qualsevol altre, que calgui, per al compliment de les seves finalitats.

En tots els Comitès exposats caldrà procurar que hi hagi un representant de cada delegació territorial, amb el fi de coordinar i planificar conjuntament les seves funcions.

ARTICLE 20

Són òrgans jurisdiccionals de la Federació Catalana d’Handbol, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i el Comitè d’Apel·lació.

 

ARTICLE 21

El President de la Federació Catalana d’Handbol és el seu màxim representant i ostenta les més àmplies facultats de representació legal, davant dels organismes públics i privats, així com les d’administració i de gestió que no estiguin reservades a altres òrgans federatius pels presents estatuts, executar i signar els contractes necessaris per complir els acords dels òrgans de govern de la Federació Catalana d’Handbol.

 

Següent                            Tornar a principi