DISPOSICIÒ DEROGATÒRIA

Sense contingut-derogada

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els clubs, dirigents, jugadors, oficials i tècnics del Principat d’Andorra que voluntàriament sol·licitin participar en competicions oficials de la FCH, estaran subjectes a la jurisdicció d’aquesta, els estatuts, reglaments, normativa i demés disposicions de la qual, reconeixen i assumeixen en la seva totalitat.

 

DISPOSICIONS FINALS 

1r) S’autoritza a la Junta Directiva, per a que modifiqui els presents Estatuts, exclusivament quan sigui com a conseqüència de les indicacions de la Secretaria General de l’Esport i per a la seva aprovació.

2n) La Federació Catalana d’Handbol està inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 23 i aquests estatuts estan adaptats al que es preveu al Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya que regula les entitats esportives catalanes, amb les modificacions introduïdes pel Decret 55/2012, de 29 de maig.

 

Anterior                                       Tornar a principi