ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA FCH (/10/02/2017)

Segons la decisió presa a la reunió de la Junta Directiva d’aquesta Federació Catalana
d’Handbol (FCH), s’ha procedit a fer la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària
de la FCH pel divendres 10 de febrer de 2017, segons l’escrit que adjunt es tramet.
Segons l’article 23 b) dels Estatuts, es consideraran membres de l’Assemblea “els presidents
o representants acreditats dels clubs o associacions esportives afiliades, sempre que
les entitats a les quals representen tinguin una antiguitat mínima d’afiliació d’un any …”
També segons l’article 28 dels Estatuts, “els membres de la Junta Directiva, els Delegats
Territorials, els presidents o representants acreditats de les seccions esportives de les
entitats legalment constituïdes que tinguin la consideració d’adherits, les persones que
siguin requerides pel President de la FCH (…), podran assistir a l’Assemblea amb dret a
veu però sense vot”.

Tanmateix els informem de la invitació que en nom del President de la FCH es fa a tots els
clubs participants a les competicions de la FCH que no tinguin la consideració de membres de
l’Assemblea, als professionals i col·laboradors de les Delegacions i Oficines, del Comitè Tècnic
i d’Activitats, del Comitè d’Àrbitres i de l’Àrea de Comunicació i Relacions Públiques de la FCH
per assistir-hi a l’Assemblea, tot advertint que només tindran dret a l’ús de la paraula en el cas
que així ho requereixi el President de la FCH.

En cas de poder comptar amb la vostra assistència adjuntem l’escrit sobre la liquidació de les
despeses i el full de justificant de les mateixes, que només es podrà tenir en consideració per a
les persones que els Estatuts de la FCH reconeixen el dret a veu i per aquelles que sigui
requerida la seva presència a l’Assemblea pel President de la FCH.

 

Convocatòria AGE 10-2-2017

Cens provisonal AGE 10-2-2017

Representació i votacions AGE FCH

Model Delegació

Escrit despeses

Model full desplaçaments

Calendari Electoral 2017

Reglament Electoral 2017